خدمات ما

خدمات ما را در زیر مطالعه کنید.

فوق برنامه

فوق برنامه

پیش ثبت نام

زمان پیش ثبت نام: هرساله در فروردین و اردیبهشت ماه پیش ثبت نام انجام و جهت آزمون تماس برقرار می شود.

خلاقیتهای آموزشی

توضیحات...

برنامه هفتگی

جدول برنامه هفتگی مدرسه

مدارك لازم جهت ثبت نام دبستان

مدارك لازم ....

راهبردها

تدوین و بکارگیری استانداردها...

مراحل ارزیابی های علمی

مراحل ارزیابی های علمی........

رئوس برنامه های آموزشی

مجموعه آموزشی محمدیه در جهت کشف استعدادها.....