پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه

پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه

پرسشنامه مدیریت دانش
پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع
پرسشنامه مدیریت دانش در شركتهای بیمه
پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در شركتهای بیمه
استقرار مدیریت دانش در شرکتهای بیمه
پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای بیمه
پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع
پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر TQM

رفتن به سایت اصلی

دانلود پرسشنامه پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت بیمه

رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه

 

 

 

 

 

 

چکیده:

درک اهمیت دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی که قادر به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی به صورت مستمر است، بسیاری از شرکت ها را بر آن داشته است تا سیستم های مدیریت دانش ویژه ای را برای کمک به تسهیم و یکپارچگی دانش طراحی کنند. قالب های فکری سازمان های امروز، آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانشگر به جای نیروی انسانی عملکردی است. این تحقیق تلاشی است برای بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکتهای بیمه خصوصی در ایران. 

 

پژوهش حاضر کاربردی توصیفی و از نوع پیمایشی است. تحقیق در جامعه ای متشکل از شرکت های بیمه خصوصی با 10 سال سابقه فعالیت انجام شده و روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد. نمونه آماری مشتمل بر 145 نفر از کارشناسان دفاتر مرکزی شرکت های بیمه خصوصی با سابقه مذکوراست. برای درک چنین رابطه ای مدل مفهومی تحقیق با اقتباس از مدل ابویاسین و همکاران (2011) حاصل شد. در این راستا با  استفاده از پرسشنامه نسبت به جمع آوری داده ها اقدام به عمل آمد. 

 

در این تحقیق به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای بررسی پایایی آن از روش آلفای كرونباخ استفاده شده است. برای بررسی توزیع جامعه از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و در ادامه با در نظر گرفتن نرمال بودن توزیع جامعه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز مورد استفاده قرارگرفت و در پایان به منظور آزمون کمی مدل نظری فرض شده به وسیله ی پژوهشگر از مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شد. 

 

 نتایج بررسی ها با توجه به تایید شدن فرضیه اصلی نشان می دهد که رابطه معناداری میان مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در 8 شرکت بیمه خصوصی با سابقه مذکور وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از تایید شدن کلیه فرضیات به استثنا فرضیات فرعی 7 و 11 مبنی بر رابطه تولید و اشتراک دانش و نگهداری و بکارگیری دانش با تمرکز بر مشتریان می باشد. همچنین نتایج گویای آن بود که از میان تمامی روابط تایید شده، معناداری روابط کلیه ابعاد مدیریت دانش و آموزش، یادگیری و مشاركت كاركنان و همچنین نگهداری و بکارگیری دانش و بهبود مستمر بیش ار سایر روابط بوده است.

 

 

 

 

روش گردآوری اطلاعات و داده ها

اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شامل کتب، مقالات، مجلات، مدارک و اسناد موجود در این زمینه و نیز استفاده از اینترنت گردآوری گردیده است و برای آزمون فرضیات تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. به منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تحقیق بین 160 نفر از کارشناسان شرکت های بیمه مذکور توزیع گردید. از این تعداد 152 پرسشنامه بازگشت داده شد. تعدادی  از پرسشنامه ها به دلیل اطلاعات ناکافی از مجموع مشاهدات حذف گردید و در نهایت تعداد 145 پرسشنامه کامل دریافت شد و بر اساس آن به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد.

 

5-3  مقیاس مورد استفاده

یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری نگرش ها در خصوص یک موضوع، مقیاس لیکرت است. به دلیل اینکه پاسخ دهندگان افراد با گروه های سنی و تحصیلات متفاوتی می باشند، مقیاس لیکرت موجب می شود سوالات بدون ابهام پاسخ داده شوند.

این مقیاس حالات مشخصی از ویژگی های مورد بررسی و سنجش را در قالب یکسان بیان می دارد و پاسخ دهنده با توجه به شرایط و وضعیتی که درک می کند یکی از گزینه ها را به عنوان شایسته ترین و صحیح ترین گزینه انتخاب می کند، این طیف از گرایش بسیار زیاد تا بسیار کم رتبه بندی می شود( حافظ نیا، 1380، 151). در این تحقیق از طیف پاسخ گویی پنج گزینه ای لیکرت برای پاسخ دهی استفاده شده است.

جدول شماره 3-3. طیف لیکرت

بسیار کم

کم

نه بسیار کم نه بسیار زیاد

زیاد

بسیار زیاد

1

2

3

4

5

 

 

طیف لیکرت مقیاسی است که به کمک آن پاسخ دهنده نگرش و باور خود را نسبت به پدیده یا موضوعی از طریق انتخاب عبارت مربوط به آن بروز خواهد داد و به این ترتیب محقق قادر خواهد بود نگرش پاسخگو را تعیین کند. (پرسشنامه پژوهش در بخش ضمائم ارائه شده است).

 

6-3 روایی و پایایی پرسشنامه

رد یا تائید فرضیه های تحقیق و هر نتیجه دیگری که از تحقیق ناشی می شود، بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده است. چنانچه ابزار جمع آوری اطلاعات و یا مقیاسهای بکار گرفته شده درست انتخاب نشده باشند، نمی توان به اطلاعات جمع آوری شده اعتماد کرد. در پایان نتیجه هم قابل قبول نخواهد بود. بنابراین بایستی روایی و پایایی( اعتبار) سوالات پرسشنامه را مورد بررسی قرار داد.

 

 

 

 

 

1-6-3 روایی( اعتبار) پرسشنامه

مفهوم روایی  اشاره به دقت ابزار اندازه گیری دارد و به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. منظور آن است که ابزار اندازه گیری چیزی را مورد سنجش قرار می دهد که برای آن ساخته شده است. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی، 1384، 288).

  روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده است و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. روایی به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد (سرمد و همکاران، 1385؛170) روایی انواع مختلفی دارد كه به نوع آزمون و كاربرد آن بستگی دارد. در مجموع سه نوع روایی در نظر گرفته می شود كه عبارتند از :

– روایی محتوا 

– روایی وابسته به ملاك

– روایی سازه

تعیین روایی وابسته به ملاك و سازه مستلزم محاسبه و بررسی همبستگی ها و شاخص های آماری گوناگون است. ولی در خصوص روایی محتوا هیچ یك از روش های آماری استفاده نمی شوند. روایی محتوا نشان دهنده آن است که آیا پرسشنامه هایی كه برای سنجش سازه ها بکار برده شده اند، معرف خصیصه هایی که قصد اندازه گیری آنها را داریم هستند یا خیر؟ روایی محتوا به تحلیل منطقی محتوای یك آزمون بستگی دارد و تعیین آن براساس قضاوت ذهنی و فردی صورت می گیرد و انواع آن به شرح زیر است :

– ظاهری، صوری یا ذهنی

– منطقی یا نمونه گیری

روایی ظاهری هنگامی در یك پرسشنامه یا آزمون برقرار است كه فردی متخصص یا آزموده آن را بررسی نماید و نتیجه بگیرد كه این آزمون صفت یا موضوع مورد نظر را اندازه می گیرد. چنانچه بین افراد مختلف در خصوص اعتبار آزمون توافق وجود نداشته باشد، روایی ظاهری مورد سوال قرار می گیرد.

روایی منطقی یا نمونه گیری شكل پیچیده تری نسبت به روایی ظاهری دارد. این روش مشتمل بر تعریف دقیقی از حیطه رفتار مورد اندازه گیری آزمون و طرح منطقی سوال هایی است كه كلیه بخش های عمده مورد نظر را بپوشاند(همان).

روایی وابسته به ملاک به صورت همبستگی نمره­های آزمون با یک ملاک خارجی که با متغیر مورد سنجش مربوط است، تعریف می­شود. اعتبار وابسته به ملاک را به اعتبار همزمان و اعتبار پیش‌بین تقسیم می­کنند. اگر اندازه متغیر ملاک همزمان با اجرای آزمون به دست آید، همبستگی آزمون با متغیر ملاک را اعتبار همزمان می­نامند. مانند، همبستگی بین نمره­های هوش و پیشرفت تحصیلی گروهی از دانش‌آموزان در یک زمان معین. در اعتبار پیش‌بین، اندازه متغیر ملاک مدتی پس از اجرای آزمون به دست می­آید. به عنوان مثال همبستگی بین نمره‌های یک تست هوش با نمره­های پیشرفت تحصیلی آزمودنی­ها در یک یا چند سال آینده، اعتبار ملاکی پیش‌بین آزمون هوش نامیده می­شود.

روایی سازه (عاملی) بر این مطلب تأکید می­کند که آزمون تا چه اندازه سازه نظری یا صفت مورد نظر را اندازه می­گیرد. این سنجش مستلزم سه اقدام اساسی است: در ابتدا سازنده آزمون باید صفت مورد نظر را به دقت تحلیل کند. در مرحله بعد، چگونگی ارتباط صفت با متغیرهای دیگر را مورد توجه قرار دهد و بعد از طریق آزمایش معلوم کند که آیا این روابط فرضی واقعا وجود دارند یا خیر. مناسب ترین شیوه برای سنجش روایی سازه[1]، استفاده از تحلیل عاملی است. تحلیل عاملی یک فن آماری است که در علوم انسانی کاربرد فراوان دارد. با استفاده از تحلیل عاملی می‌ توان مشخص نمود که آیا سوالات پرسشنامه شاخص‌های مورد نظر را اندازه‌گیری می‌کنند یا خیر. در تحلیل عاملی باید سوالاتی که برای ارزیابی یک شاخص یا صفت خاص طرح شده‌اند دارای یک بار عاملی مشترک باشند و این عوامل معنی دار باشند. تحلیل عاملی می‌تواند دو صورت اکتشافی و تاییدی داشته باشد. اینکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده هاست. تمایز مهم روش‌های تحلیل اکتشافی و تاییدی در این است که روش اکتشافی با صرفه‌ترین روش تبیین واریانس مشترک زیربنایی یک ماتریس همبستگی را مشخص می‌کند. در حالی که روش‌های تاییدی (آزمون فرضیه) تعیین می‌کنند که داده‌ها با یک ساختار عاملی معین (که در فرضیه آمده) هماهنگ اند یا خیر. تحلیل عاملی تاییدی[2] روشی است که طی آن محقق انتظار دارد طرح و نقشه خاصی از عوامل پنهان در ماورای متغیرها را بیازماید. در این نوع تحلیل، انتظار می رود متغیرها چیدمان خاصی داشته باشند. در این روش محقق به آزمون فرضیاتی مربوط به یک ساختار عاملی خاص اقدام می کند. در این تحلیل پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می‌شود داده‌های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف، تبیین یا توجیه می‌کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده هاست.

به منظور بررسی کفایت حجم نمونه و روایی سازه (امکان انجام تحلیل عاملی تاییدی)، به ترتیب از آزمونهای KMO [3]و بارتلت استفاده می شود. در آزمون KMO آماره آزمون به صورت زیر تعریف می شود:   

که در آن  ضریب همبستگی ساده بین متغیرهای  و  بوده و  ضریب همبستگی جزئی بین آن ها است. مقادیر بزرگتر از 0.7 برای این آماره کفایت حجم نمونه را بیان می کنند.

در آزمون بارتلت آماره ی مورد استفاده به صورت زیر تعریف می شود :

 

 

که در آن  تعداد آزمودنی ها،  تعداد متغیرها و  قدر مطلق دترمینان ماتریس همبستگی است. در این آزمون فرض صفر این است که متغیرها فقط با خودشان همبستگی دارند. رد فرض صفر حاکی از آن است که ماتریس همبستگی دارای اطلاعات معنی دار است و حداقل شرایط لازم برای انجام دادن تحلیل عاملی تاییدی وجود دارد و به دنبال آن روایی سازه پرسشنامه تأیید می شود(سرمد، بازرگان و حجازی،1383).

 

در این تحقیق برای بررسی روایی پرسشنامه از دو روش روایی محتوا و روایی سازه استفاده شده است. به منظور بررسی روایی محتوا، ابتدا سعی شده است از پرسشنامه های استاندارد استفاده و ثانیا از نظرات اساتید و خبرگان نیز بهره گرفته شود. برای بدست آوردن روایی آزمون در این پژوهش با بهره گیری از نظرات و راهنمایی های اساتید راهنما و مشاور سوالات آزمون مورد بررسی قرار گرفت و همچنین نظر برخی از صاحب نظران در مورد آزمون مورد توجه قرار گرفت و ابهامات آن برطرف گردید، که این امر بیانگر روایی محتوایی قابل قبول آزمون می باشد. همچنین به منظور بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. در جد.ل زیر نتایج آزمونهای KMO و بارتلت ارائه شده است.

جدول شماره 4-3. نتایج آزمونهای KMO و بارتلت

 

 

آزمون بارتلت

شاخص

آماره KMO

آماره کای دو

درجه آزادی

سطح معناداری

کل پرسشنامه

0.932

14510.423

1128

0.000

مدیریت دانش

0.919

7629.467

406

0.000

مدیریت کیفیت جامع

0.899

4987.078

171

0.000

 

 

 

با توجه به مقدار آماره KMO (که بیش از 0.6 می باشد) کفایت حجم نمونه مورد تأیید قرار می گیرد. با توجه به سطح معناداری بدست آمده برای آزمون بارتلت، انجام تحلیل عاملی با توجه به متغیرهای موجود امکان پذیر بوده (سطح معناداری کمتر از 0.05 است) و روایی سازه پرسشنامه  تأیید می شود.

 

 

2-6-3 پایایی ( اعتماد) پرسشنامه

 

پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است و با این امر سروکار دارند که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. در این پژوهش برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بدین نحو که قبل از اجرای نهایی، سه گروه 10 نفره همگن از نمونه تحقیق به طور تصادفی انتخاب گردیدند، سپس پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت و بعد از جمع آوری پرسشنامه، در نهایت مقدار ضریب آلفای كرونباخ آزمون بدست آمد كه بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه می باشد. ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

 

که در این فرمول a برآورد اعتبار آزمون، K تعداد سوالات آزمون،   واریانس سوال i ­ام و  واریانس کل سوالات است(فرهنگی ،87، 173). هرچه این معیار به مقدار یک نزدیکتر باشد نشان دهنده پایایی بالا و هرچه این مقدار به صفر نزدیک تر باشد نشان از عدم پایایی پرسشنامه می باشد. معمولا آلفای کمتر از 0.6 پایایی ضعیف، 0.6 تا 0.8 قابل قبول و بالاتر از 0.8 نشان دهنده پایایی بالا می باشد. همانگونه که اشاره شد به منظور تعیین ضریب آلفا از یک نمونه 30 تایی استفاده شده است، مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای این تحقیق در جدول زیر آمده است. همانطور که مشاهده می شود میزان آلفای متغیرها در دامنه قابل قبول قرار می گیرد.

 

جدول شماره 5-3. آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق.

متغیرها

مقدار آلفای کرونباخ

تفسیر

شناسایی و کسب دانش

76/0

پایایی قابل قبول

تولید و اشتراک  دانش

86/0

پایایی بالا

ذخیره سازی و بکارگیری دانش

84/0

پایایی بالا

مدیریت دانش

85/0

پایایی بالا

بهبود مستمر

73/0

پایایی قابل قبول

تعهد سازمانی

73/0

پایایی قابل قبول

تمركز بر مشتریان

74/0

پایایی قابل قبول

آموزش ، بکارگیری و مشارکت کارکنان

74/0

پایایی قابل قبول

مدیریت کیفیت جامع

85/0

پایایی بالا

کل پرسشنامه

83/0

پایایی بالا

 

 

ضریب آلفای محاسبه شده از طریق نرم‌افزار SPSS ، جهت متغیرهای مورد مطالعه این تحقیق از مقدار استاندارد یعنی 70/0 بیشتر است. بنابراین می‌توان گفت كه پرسشنامه های فوق از اعتبار كافی برخوردار می‌باشند، بدین‌معنی كه پاسخ‌های داده شده ناشی از شانس و تصادف نبوده، بلكه به ‌خاطر اثر متغیری می‌باشد كه مورد آزمون قرار گرفته است. زیرا اولاً آنچه را که محقق در نظر داشته است دقیقاً سنجیده است و ثانیاً برداشت ذهنی تمام پاسخگویان از آن یکی بوده است.

 

7-3 سنجه های تحقیق

 

مدیریت کیفیت جامع

 

متغیر مستقل تحقیق می باشد که از چهار بعد تشکیل شده است. برای سنجش هرکدام از این ابعاد از بیش از چهار سوال استفاده شده که در مجموع شامل 19 سوال می باشد.

مدیریت دانش

 

متغیر وابسته  تحقیق می باشد که از سه بعد تشکیل شده است. برای سنجش هرکدام از این ابعاد از بیش از چهار سوال استفاده شده که در مجموع شامل 29 سوال می باشد.

[1] Construct Validity

[2] Confirmatory factor analysis (CFA(

[3] Kaiser-Meyer-Olkin

 

 

 

 

 • پاورپوينت گردو رسمیه باقری

  پاورپوينت گردو رسمیه باقری پاورپوینت گردو پاورپوینت برداشت گردو پاورپوینت درخت گردو پاورپوینت در مورد گردو دانلود پاورپوینت گردو دانلود پاورپوینت درخت گردو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت گردو رسمیه باقری رشته کشاورزی محیط زیست قالب 13 اسلايد و…

 • مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی

  مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی جرائم جرم جعل جعل سند رسمی دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی خرید مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل…

 • دانلود پاورپوينت درخت AVL اسلاید 29

  دانلود پاورپوينت درخت AVL اسلاید 29 پاورپوینت درخت پاورپوینت درخت AVL دانلود پاورپوینت درخت AVL پاورپوینت در مورد درخت AVL دانلود در مورد پاورپوینت درخت AVL رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت درخت AVL اسلاید 29 جهت رشته مهندسی نرم…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت در كار 68 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت در كار 68 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه معنويت در كار مبانی نظری معنويت در كار پیشینه تحقیق معنويت در كار پیشینه داخلی معنويت در كار پیشینه خارجی معنويت در كار…

 • دانلود پاورپوینت تصویر برداری رنگی از سیستم گوارش

  دانلود پاورپوینت تصویر برداری رنگی از سیستم گوارش رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تصویر برداری رنگی از سیستم گوارش جهت رشته پزشکی در 44 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن

  پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن تحقیق اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن مقاله اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن پاورپوینت مدیریت اسلامی تحقیق مدیریت اسلامی…

 • پاورپوینت خود مراقبتی

  پاورپوینت خود مراقبتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خود مراقبتی جهت رشته ی پزشکی در قالب 26 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       فشارخون طبیعی است و پروتئین…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت فرهنگی 96 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت فرهنگی 96 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری هویت فرهنگی پیشینه تحقیق هویت فرهنگی پیشینه داخلی هویت فرهنگی پیشینه خارجی هویت فرهنگی پیشینه پژوهش هویت فرهنگی چارچوب نظری هویت فرهنگی فصل دوم پایان نامه…

 • پاورپوینت در مورد نارگیل

  پاورپوینت در مورد نارگیل پاورپوینت درباره نارگیل پاورپوینت نارگیل پاورپوینت فواید نارگیل پاورپوینت خواص نارگیل پاورپوینت روغن نارگیل رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درمورد نارگیل جهت رشته ی زراعت و گیاه شناسی در قالب 38 اسلاید و با فرمت…

 • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه اضطراب ریاضی

  پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه اضطراب ریاضی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اضطراب ریاضی مبانی نظری اضطراب ریاضی پیشینه تحقیق اضطراب ریاضی پیشینه داخلی اضطراب ریاضی پیشینه خارجی اضطراب ریاضی پیشینه پژوهش اضطراب ریاضی پیشینه نظری…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 54 صفحه

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 54 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه فرهنگ سازمانی مبانی نظری فرهنگ سازمانی پیشینه داخلی و خارجی فرهنگ سازمانی پیشینه نظری فرهنگ سازمانی ادبیات نظری فرهنگ سازمانی چارچوب نظری فرهنگ…

 • پاورپوینت صمغ کتیرا و خواص آن

  پاورپوینت صمغ کتیرا و خواص آن دانلود پاورپوینت صمغ کتیرا و خواص آن پاورپوینت تحقیق راجب صمغ کتیرا و خواص آن پاورپوینت تحقیق راجب صمغ کتیرا صمغ کتیرا و خواص آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت صمغ کتیرا و…

 • پاورپوینت اصول و مبانی آزمون نرم افزار

  پاورپوینت اصول و مبانی آزمون نرم افزار دانلود پاورپوینت ازمون نرم افزار پاورپوینت در مورد ازمون نرم افزار پاورپوینت در مورد اصول و مبانی ازمون نرم افزار دانلود پاورپوینت اصول و مبانی ازمون نرم افزار رفتن به سايت اصلي دانلود…

 • نیازسنجی آموزشی مدیران

  نیازسنجی آموزشی مدیران نیاز سنجی آموزشی آموزش ضمن خدمت دانلود مقالات رشته مدیریت نیازسنجی آموزشی مدیران دانلود مقالات مدیریتی دانلود مقالاتکارشناسی ارشد رشته مدیریت سیستم همکاری در فروش فایل فروش تحقیق مدیریت نیازسنجی آموزشی مدیران دبیرستانهای تهران رفتن به سایت…

 • تحقیق جامع و کامل مروري بر عملكرد بخش فرهنگ در برنامه چهارم توسعه (ميراث فرهنگي و گردشگري)

  تحقیق جامع و کامل مروري بر عملكرد بخش فرهنگ در برنامه چهارم توسعه (ميراث فرهنگي و گردشگري) کلمات کلیدی : تحقیق مروري بر عملكرد بخش فرهنگ در برنامه چهارم توسعه (ميراث فرهنگي و گردشگري) مروري بر عملكرد بخش فرهنگ در…

 • پاورپوینت آشنایی با رشته تربیت بدنی

  پاورپوینت آشنایی با رشته تربیت بدنی پاورپوینت رشته تربیت بدنی در دبیرستان پاورپوینت شغل های رشته تربیت بدنی پاورپوینت شرایط قبولی در رشته تربیت بدنی پاورپوینت درامد رشته تربیت بدنی چقدر است رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با…

 • پاورپوینت پارادایم برنامه‌ریزی و تحولات آن

  پاورپوینت پارادایم برنامه‌ریزی و تحولات آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پارادایم برنامه‌ریزی و تحولات آن جهت رشته مدیریت در قالب 43 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     پیش از…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی مبانی نظری هیجان خواهی نظریه های هیجان خواهی چارچوب نظری هیجان خواهی فصل دوم پایان نامه هیجان خواهی دانلود مبانی نظری هیجان خواهی پیشینه هیجان خواهی پیشینه تحقیق هیجان خواهی پیشینه…

 • پاورپوینت پروژه تحلیل پلان فضای آموزشی

  پاورپوینت پروژه تحلیل پلان فضای آموزشی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پروژه تحلیل پلان فضای آموزشی رشته معماری در قالب 45 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش       آب…

 • پاورپوینت مدیریت، اصول و مکاتب آن

  پاورپوینت مدیریت، اصول و مکاتب آن پاورپوینت مدیریت، اصول و مکاتب آن پيشينه مديريت اهميت و ضرورت مديريت تعریف مدیریت مكاتب مديريت مديريت علمي مديريت اداري توانائيها و ويژگيهاي لازم مديريت اصول مديريت مكتب نئوكلاسيك مكتب علوم رفتاري مكتب روابط…

 • پاورپوینت تعمیر ارز رشته حسابداری

  پاورپوینت تعمیر ارز رشته حسابداری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تعمیر ارز جهت رشته حسابداری در قالب 26 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     فهرست : اهداف آموزشي  مرور عمليات…

 • پاورپوینت شرح راه های کسب درآمد بانک ها

  پاورپوینت شرح راه های کسب درآمد بانک ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت شرح راه های کسب درآمد بانک ها جهت رشته اقتصاد در قالب 55 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • پاورپوینت پیش بینی در فروش و بازاریابی

  پاورپوینت پیش بینی در فروش و بازاریابی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پیش بینی در فروش و بازاریابی جهت رشته ی اقتصاد در قالب 44 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • پاورپوینت درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی مبحث جنگل برای کیست

  پاورپوینت درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی مبحث جنگل برای کیست رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی مبحث جنگل برای کیست در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش شغلی کارکنان

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش شغلی کارکنان کلمات کلیدی : مبانی نظری انگیزش شغلی کارکنان دانلود مبانی نظری انگیزش شغلی کارکنان پیشینه تحقیق انگیزش شغلی کارکنان دانلود پیشینه تحقیق انگیزش شغلی کارکنان پیشینه داخلی انگیزش شغلی کارکنان پیشینه خارجی…

 • پاورپوینت فرایند توسعه در ایران

  پاورپوینت فرایند توسعه در ایران کلمات کلیدی : پاورپوینت فرایند توسعه در ایران فرایند توسعه در ایران تحقیق فرایند توسعه در ایران مقاله توسعه در ایران توسعه در ایران قبل از نفوذ غرب تفکیک ساختار اجتماعی نوسازی در ایران و…

 • دانلود تحقیق در مورد مهارت های ارتباطی و انواع آن ها  docx

  دانلود تحقیق در مورد مهارت های ارتباطی و انواع آن ها  docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی مهارت های ارتباطی و انواع آن ها با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع…

 • اشغال نظامی و تحلیل مصداقی آن در سطح بین المللی

  اشغال نظامی و تحلیل مصداقی آن در سطح بین المللی اشغال اشغال نظامی تحلیلی حقوقی از اشغال نظامی اشغال نظامی در اسناد بین المللی دانلود پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه حقوق بین الملل اشغال نظامی و تحلیل مصداقی آن…

 • دانلود پایان نامه استرس شغلی معلمان

  دانلود پایان نامه استرس شغلی معلمان کلمات کلیدی : استرس شغلی معلمان پایان نامه استرس شغلی پایان نامه استرس شغلی معلمان پایان نامه تاثیر استرس شغلی معلمان پایان نامه در مورد استرس شغلی معلمان پایان نامه بررسی میزان استرس شغلی…

 • الگوها و کاربردهای هوش هیجانی در محیط های کار و پیامدهای آن

  الگوها و کاربردهای هوش هیجانی در محیط های کار و پیامدهای آن تاریخچه هوش هیجانی هوش هیجانی و سلامت     هوش هیجانی در محیط های کاری     پیامدهای کار هیجانی برای مشتریان و سازمانها     کاربرد های هوش هیجانی بر…

 • اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی عمل مجرمانه پولشویی

  اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی عمل مجرمانه پولشویی کلمات کلیدی : پولشویی در حقوق ایران پولشویی در حقوق امارات پولشویی در آراء دکترین اهداف پولشویی در حقوق ایران اهداف پولشویی در حقوق امارات دانلود پایان نامه پولشویی رفتن به سایت…

 • خداشناسى از راه فطرت

  خداشناسى از راه فطرت فطرت خداشناسى حس خداجوئى درك و شناسائى خداى جهان دانلود مقاله خداشناسى از راه فطرت سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه الهیات و…

 • پاورپوینت معماری بیونیک و نمونه هایی از آن

  پاورپوینت معماری بیونیک و نمونه هایی از آن پاورپوینت انواع معماری بیونیک پاورپوینت معماری بیونیک پاورپوینت سازه های معماری بیونیک معماری بیونیک powerpoint پاورپوینت معماری بیونیک و الهام از طبیعت پاورپوینت رویکرد معماری بیونیک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت معماری…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فشار روانی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فشار روانی مبانی نظری فشار روانی دانلود مبانی نظری فشار روانی پیشینه تحقیق فشار روانی ادبیات نظری فشار روانی فصل دوم پایان نامه فشار روانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فشار روانی ادبیات و مبانی…

 • پاورپوینت تئوری های مربوط به ریسک و بازده

  پاورپوینت تئوری های مربوط به ریسک و بازده رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تئوری های مربوط به ریسک و بازده جهت رشته ی حسابداری در قالب 91 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با…