مطالعه و آزمایش فرآیند شکل دهی با استفاده از پرتو لیزر در ورقهای آلومینیوم به ضخامت های مختلف

مطالعه و آزمایش فرآیند شکل دهی با استفاده از پرتو لیزر در ورقهای آلومینیوم به ضخامت های مختلف

فرآیند شکل‌دهی با لیزر
فرآیند شکل‌دهی با استفاده از لیزر
مکانیزم‌های شکل‌دهی با پرتو لیزر
فرآیند شکل دهی در ورقهای آلومینیوم
مکانیزم‌های شکل‌دهی در ورقهای آلومینیوم
طبقه بندی فرآیند شکل دهی با لیزر
شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌های آلومینیم با لیزر

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

مطالعه و آزمایش فرآیند شکل دهی با استفاده از پرتو لیزر در ورقهای آلومینیوم به ضخامت های مختلف

 

 

 

 

 

 

چکیده:

فرآیند شکل‌دهی با لیزر، به‌خصوص در سال‌های اخیر، به‌طور گسترده‌ای موردتوجه قرار گرفته است. در این فرآیند، با تابش پرتو لیزر بر سطح ورق، که با ایجاد یک گرمایش موضعی سریع و متعاقب آن سرمایش ناحیه‌ حرارت‌دیده همراه است، شکل‌دهی انجام می‌شود. هرچند، نحوه توزیع دمایی القا شده بر اثر تابش پرتو لیزر در قطعه، مشخص‌کننده‌ نوع مکانیزم شکل‌دهی است. بسته به انتخاب اندازه‌ پارامترهای تاثیرگذار بر فرآیند، مکانیزم و نحوه‌ تغییرشکل ورق متفاوت می‌باشد. در این رابطه، سه مکانیزم گرادیان دمایی، کمانش و کوتاه‌کردن معرفی شده است.درراستای اهداف این پایان نامه، مطالعه اثر پارامترهای مختلف بر زاویه خمش، پیش بینی شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 سپس خمش ورقهای فلزی با استفاده از پرتو لیزر به صورت کوپل حرارتی – مکانیکی در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS مدلسازی شده و شبیه سازی با تغییر پارامترهایی از قبیل قطر پرتو،سرعت عبور پرتو، ضخامت ورق، توان لیزر و تعداد پاس مورد بررسی قرار گرفته است. ادامه پژوهشهای انجام گرفته به صورت تجربی بوده و براساس طراحی آزمایش ارائه شده، پنج پارامتر(توان لیزر، سرعت عبور پرتو لیزر، قطر اشعه،ضخامت ورق، تعدادپاس) از پارامترهای موثردر فرآیند بررسی شده است. سپس جهت ارزیابی، تاثیر توان لیزر، سرعت عبور پرتو لیزر و ضخامت ورق و تعداد پاس بر روند افزایش زاویه خمش به وسیله دیاگرامها و نمودارها به کمک نرم افزار Design Expert بررسی شده است. مطالعه بعدی، به تاثیر زمان توقف یا مدت زمان سرمایش بین پاسها می پردازد.نتایج بررسی ها نشان داد که از میان متغیرهای یاد شده، تعداد پاس و توان لیزر رابطه مستقیم و ضخامت ورق، قطر پرتو و سرعت اسکن به ترتیب رابطه عکس با زاویه نهایی خم دارد.

 

 

 

واژگان کلیدی:

روش المان محدود

مکانیزم‌های شکل‌دهی

تاثیر پارامترهای فرآیندی

فرآیند شکل‌دهی با استفاده از لیزر

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل 1 1

1-1- مقدمه 2

1-2- انواع فرآیندهای شکل‌دهی 2

1-2-1- فرآیندهای خم‌کاری 3

1-2-1-2- خم‌کاری ترمومکانیکی3

1-3- فرآیند شکل‌دهی با لیزر 4

1-4- مزایای شکل دهی با استفاده از پرتو لیزر6

1-5- موارد کاربرد فرآیند شکل دهی با لیزر.6

1-6- نگاهی گذرا بر پژوهش‌های پیشین 8

1-7- روش اجزای محدود 11

1-8- شبیه سازی فرآیندشکل دهی با لیزر به روش المان محدود 12

1-9 – اهداف پایان نامه.11

1 -10- ساختار این پایان نامه 14

 

فصل 2 13

2-1- مقدمه.14

2-2- طبقه بندی فرآیند شکل دهی با لیزر.14

2-2-1- شکل دهی دو بعدی با لیزر14

2-2-2- شکل دهی سه بعدی با لیز.15

2-3- مکانیزم های شکل دهی با لیزر15

2-3-1- مکانیزم گرادیان دمایی 18

2-3-2- مکانیزم کمانش 20

2-3-3- مکانیزم کوتاه کردن 21

2-4- مدلهای تحلیلی برای پیشبینی مقدار تغییرشکل 23

2-4-1- مکانیزم گرادیان دمایی 23

2-4-2- مکانیزم کمانش 25

2-5- مطالعه روش های تجربی بررسی فرآیند شکل دهی با لیزر22

2-5- مقدمه 25

2-5-1- پارامترهای انرژی لیزر 25

2-5-2- پارامترهای فیزیکی 27

2-5-3- مشخصه‌های هندسی ورق 28

2-6- اثر شرایط گیرهبندی بر مقدار زاویه خم 29

2-6-1- گیره‌بندی از نوع یک سرگیردار 29

2-6-2- گیره‌بندی از نوع V شکل 32

2-7- نتیجه‌گیری32

2-8- پیشنهادهایی برای ادامه‌ کار 36

 

فصل3- روش انجام شبیه سازی عددی فرآیند34

3-1- مقدمه.35

3-2- تعریف مساله.35

3-3- مدل اجزای محدود36

3-3-1- ترسیم هندسه مدل36

3-3-2- تعریف مشخصات ماده37

3-3-3- اعمال شرایط مرزی37

3-3-3-1- شرایط مرزی حرارتی38

3-3-3-2- شرایط مرزی مکانیکی38

3-3- 4- بارگذاری حرارتی39

3-3-5- شبکه بندی مدل.39

3-4-تحلیل اجزای محدود فرآیند40

3-4-1- کانتور توزیع دمایی ورق.40

3-4-2- کانتور جابجایی ورق45

 

فصل 4- روش انجام آزمایش های تجربی50

4-1- مقدمه51

4-2- تجهیزات آزمایش51

4-2-1- فرآیند شکل دهی با استفاده از لیزر51

4-2-1-1- آزمایش های اولیه و استفاده از ورق های بدون پوشش51

4-2-1-2- آزمایش های تجربی روی ورق های پوشش داده شده52

4-2-2- فرآیند شکل دهی با لیزر به همراه نیروی کمکی.55

 

فصل 5- انجام آزمایش تجربی و شبیه سازی عددی و استخراج نتایج آن58

5-1- مقدمه59

5-2- طراحی آزمایش59

5-3- طراحی آزمایش به روش عاملی.59

5-4- طراحی آزمایش به روش رویه پاسخ60

5-4-1- طراحی ترکیب مرکزی61

5-5- آزمایش های تجربی.62

5-5-1- طراحی آزمایش به روش ترکیب مرکزی62

5-5-2- انتخاب مدل برازش.64

5-5-3- تاثیر پارامترهای فرآیند66

5-5-4- تحلیل واریانس نتایج آزمایش.72

5-5-5- تعیین رابطه نهایی زاویه خمش.74

5-6- صحت سنجی شبیه سازی عددی فرآیند75

5-6-1- مقایسه نتایج تجربی و عددی.75

5-7- شبیه سازی عددی78

5-7-1- طراحی آزمایش به روش عاملی78

5-7-2- انتخاب مدل برازش85

5-7-3- تاثیر پارامترهای فرآیند86

5-7-4- تحلیل واریانس نتایج شبیه سازی89

5-7-5- تعیین رابطه نهایی زاویه خمش92

5-8- وقوع خمش منفی.93

5-9- فرآیند شکل دهی با لیزر به همراه نیروی کمکی.94

5-10- بررسی عددی تاثیر برخی از متغیرهای آزمایش.96

5-10-1- اثر نرخ تغذیه.96

5-10-2- اثر مقدار زمان توقف در شکل دهی چند پاسه با لیزر.97

5-10-3- بررسی نوع استراتژی اسکن پرتو.99

 

فصل 6- نتیجه گیری و پیشنهاد.102

6-1- نتیجه گیری.103

6-2- پیشنهادهایی برای ادامه کار.104

مراجع105

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 جدول 2-1 : مکانیزم‌های فرآیند شکل‌دهی با استفاده از پرتو لیزر. 20

جدول 3-1: مشخصات فیزیکی و مکانیکی آلومینیوم در محدوده دمایی 204.4-37.8 37

جدول 3-2 : مشخصات فیزیکی و مکانیکی آلومینیوم در محدوده دمایی 426.7-260 37

جدول 4-1 : ضریب جذب چند ماده به ازای دو طول موج مختلف لیزر52

جدول 4-2 : مشخصات لیزر مورد استفاده درآزمایشهای تجربی53

جدول5-1 : عامل های مورد بررسی و سطوح آن63

جدول 5-2 : داده های آزمایش صورت گرفته با اعمال ترتیب تصادفی.63

جدول 5-3 : مدلهای رایج برازش65

جدول 5-4 : مجموع مربعات مدلها.65

جدول 5-5 : بررسی کلی مدلها66

جدول 5-6 : تحلیل واریانس مدل 2FI استفاده شده74

جدول 5-7 : عامل های مورد بررسی و سطوح آن78

جدول 5-8 : داده های حاصل از شبیه سازی عددی فرآیند.78

جدول 5-9 : فهرست توابع تبدیل توانی رایج85

جدول 5-10 : تحلیل واریانس مدل 2FI.91

جدول 5-11 : مقادیر کدبندی شده عامل A 92

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1-1 : طبقه‌بندی فرآیندهای شکل‌دهی 2

شکل 1-2 : فرآیند شکل‌دهی با لیزر به‌منظور ایجاد خم مستقیم ساده 4

شکل 1-3 : تاریخچه‌ فرآیند شکل‌دهی با لیزر .5

شکل 2-1: نمونه ای از شکل دهی دو بعدی ورقهای فلزی با لیزر.14

شکل 2-2: نمونه ای از شکل دهی سه بعدی ورقهای فلزی با لیزر. 15

شکل 2-3 : مراحل فرآیند شکل‌دهی با لیزر توسط مکانیزم گرادیان دمایی .17

شکل 2-4 : مراحل فرآیند شکل‌دهی با لیزر توسط مکانیزم کمانش 19

شکل 2-5 : مراحل فرآیند شکل‌دهی با لیزر توسط مکانیزم کوتاه کردن 20

شکل 2-6 : نیروها و ممان‌ها در مدل دولایه‌ای ولرتسن 22

شکل 2-7 :اثر پارامترهای لیزر 24

شکل 2-8 : تاثیر شاخص اثرگرمایی بر زاویه خم 25

شکل 2-9 : تاثیر پارامترهای هندسی ورق بر زاویه خم 26

شکل 2-10 : گیره‌بندی یک سرگیردار 26

شکل 2-11 : شمایی از هندسه‌ پرتو تابشی در شرایط گیره‌بندی یک سرگیردار 27

شکل 2-12 : اثر زاویه‌ خم بر مساحت پرتو تابشی 28

شکل 2-13 : انرژی موثر تابشی به‌ازای افزایش زاویه‌ خم 29

شکل 2-14 : گیره‌بندی V‌شکل 29

شکل 2-15 : شمایی از هندسه‌ پرتو تابشی در شرایط گیره‌بندی ساده 30

شکل 2-16 : اثر زاویه‌ خم بر مساحت پرتو تابشی 31

شکل 2-17 : انرژی موثر تابشی به‌ازای زاویه‌ خم .31

شکل 3-1: مدل ترسیم شده در نرم افزار36

شکل 3-2 : گیره بندی ورق به شیوه یک سر گیردار.38

شکل 3-3 : اعمال بار حرارتی در یک مرحله از حرکت گسسته پرتو.39

شکل 3-4 : شبکه بندی ترکیبی مدل40

شکل 3-5 : کانتور توزیع دمایی ورق آلومینیوم در نرم افزارABAQUS 45

شکل 3-6 : کانتور جابجایی ورق آلومینیوم در نرم افزارABAQUS.49

شکل 4-1 : نمونه های آزمایش ورق آلومینیوم.53

شکل 4-2 : پوشش دهی گرافیتی ورق آلومینیوم53

شکل 4-3 : دستگاه لیزر مورد استفاده در آزمایش تجربی54

شکل 4-4 : ورقهای آلومینیوم در حین فرآیند شکل دهی با لیزر54

شکل 4-5 : دستگاه اندازه گیری CMM 55

شکل 4-6 : شکل مجموعه قید ساخته شده56

شکل 4-7 : مدار هیدرولیکی مکانیزم اعمال نیروی خارجی.56

شکل 4-8 : دستگاه لیزر مورد استفاده در آزمایش تجربی.57

شکل 4-9 : قطعه خم شده .57

شکل 5-1 : نقاط طراحی در روش طراحی ترکیب مرکزی.62

شکل 5-2 : رابطه بین عوامل ورودی و پاسخ.68

شکل 5-3 : دیاگرام دوتایی عوامل متغیر بر زاویه خمش.71

شکل 5-4 : نمودار احتمال نرمال مقادیر باقیمانده72

شکل 5-5 : نمودار مقادیر باقیمانده در برابر مقادیر برازش یافته73

شکل 5-6 : نمودار مقادیر باقیمانده مدل به شماره آزمایش.75

شکل5-7 : مقایسه مقادیر تجربی و نتایج شبیه سازی ( نمودارهای الف تا ت).77

شکل 5-8 : نمودار باکس کاکس86

شکل 5-9 : رابطه بین عوامل ورودی و پاسخ ( شکلهای الف تا ت ) 89

شکل 5-10 : نمودار احتمال نرمال مقادیر باقیمانده.90

شکل 5-11 : نمودار مقادیر باقیمانده در برابر مقادیر برازش یافته.90

شکل 5-12 : نمودار مقادیر پیش بینی شده به مقادیر واقعی آزمایش93

شکل5-13: جابجایی لبه آزاد ورق.94

شکل 5-14 : جابجایی لبه آزاد ورق در فرآیندهای شکل دهی با / بدون نیروی کمکی.95

شکل5-15 : زاویه خم ورق در فرآیند های شکل دهی با / بدون نیروی کمکی96

شکل 5-16: نمودار جابجایی لبه آزاد به ازای نرخ تغذیه.97

شکل 5-17 : نمودار زاویه خمش به ازای مدت زمان توقف98

شکل 5-18 : نمودار بیشینه دمای ورق به ازای مدت زمان توقف.99

شکل 5-19 : استراتژی های مختلف اسکن پرتو لیزرa)) مستقیم b))  متناوب c)) خط چینی100

شکل 5-20 : جابجایی لبه آزاد ورق در حین فرآیند به ازای استراتژی متفاوت اسکن101

شکل 5-21: توزیع دمایی قطعه در راستای خط اسکن101

 

 

 

 

 

 

 

 • پاورپوینت سمینار تولید پراکنده و معرفی منابع انرژی

  پاورپوینت سمینار تولید پراکنده و معرفی منابع انرژی پاورپوینت کنفرانس انرژی پاورپوینت کنفرانس انرژی های تجدید پذیر پاورپوینت سمینار تولید پراکنده دانلود پاورپوینت سمینار تولید پراکنده و معرفی منابع انرژی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سمینار تولید پراکنده و…

 • پاورپوینت ماشین های آبیاری و کارکرد آن ها

  پاورپوینت ماشین های آبیاری و کارکرد آن ها رفتن به سايت اصلي در این پروژه پاورپوینت ماشین های آبیاری و کارکرد آن ها در 38 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر اجرایی طبق شرح زیر ارایه شده است: 1-…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز 128 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز 128 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری ارزش ویژه برند پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مبانی نظری ارزش ویژه برند سبز پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند سبز مبانی…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 5 - حسابداری رويدادهای بعد از تاريخ ترازنامه

  پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 5 - حسابداری رويدادهای بعد از تاريخ ترازنامه پاورپوینت حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه پاورپوینت استاندارد حسابرسی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه پاورپوینت استانداردهای حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 5…

 • پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن 81 اسلاید

  پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن 81 اسلاید رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن 81 اسلاید جهت رشته حسابداری در قالب 81 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و…

 • خلاصه فصل های اصلی و مهم کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدی

  خلاصه فصل های اصلی و مهم کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدی کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدی رفتن به سایت اصلی خلاصه فصل های اصلی و مهم کتاب روش تحقیق…

 • پاورپوینت ریاضی نهم مبحث چند اتحاد و تجزیه و کاربردها

  پاورپوینت ریاضی نهم مبحث چند اتحاد و تجزیه و کاربردها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی نهم متوسطه مبحث چند اتحادو تجزیه و کاربرد ها در قالب 1 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و…

 • پاورپوینت گسل ها در 31 اسلاید همراه با شکل و تصاویر دقیق و جزییات گسل ها

  پاورپوینت گسل ها در 31 اسلاید همراه با شکل و تصاویر دقیق و جزییات گسل ها رفتن به سايت اصلي در این پروژه دانلود پاورپوینت گسل ها در 31 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات روانی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات روانی فصل دوم پایان نامه اختلالات روانی مبانی نظری اختلالات روانی پیشینه تحقیق اختلالات روانی پیشینه داخلی اختلالات روانی پیشینه خارجی اختلالات روانی پیشینه پژوهش اختلالات روانی پیشینه نظری اختلالات روانی ادبیات نظری اختلالات…

 • پاورپوینت تاریخچه آمار

  پاورپوینت تاریخچه آمار پاورپوینت آمار توصیفی+pdf پاورپوینت مثال برای آمار توصیفی پاورپوینت تفسیر جدول آمار توصیفی پاورپوینت پآمار توصیفی در spss رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تاریخچه آمار جهت رشته آمار در قالب 59 اسلاید و با فرمتpptxبصورت کامل و…

 • بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش

  بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش نماز و نیایش در شعر تحلیل آداب نماز و نیایش نماز و نیایش در اندیشه شاعران آداب نماز و نیایش به روايت شعر فارسي نماز و نیایش در…

 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی نقص بینایی

  ادبیات نظری و پیشینه تجربی نقص بینایی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه نقص بینایی مبانی نظری نقص بینایی پیشینه تحقیق نقص بینایی پیشینه داخلی نقص بینایی پیشینه خارجی نقص بینایی پیشینه پژوهش نقص بینایی پیشینه نظری نقص بینایی…

 • پرسشنامه تعصب هادلی کانتریل و گوردون آلپورت

  پرسشنامه تعصب هادلی کانتریل و گوردون آلپورت کلمات کلیدی : پرسشنامه تعصب دانلود پرسشنامه تعصب پرسشنامه تعصب آلپورت پرسشنامه استاندارد تعصب پرسشنامه تعصب 9 سوالی پرسشنامه تعصب کانتریل و آلپورت رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه تعصب هادلی کانتریل و…

 • جزوه آموزشی افزایش بهره وری و کارایی کارکنان

  جزوه آموزشی افزایش بهره وری و کارایی کارکنان جزوه آموزشی افزایش بهره وری و کارایی کارکنان راه های کاهش استرس دلایل افزایش استرس راه های مدیریت در سازمان راه حل هایی که یک مدیر باید بداند و بخواند رفتن به…

 • انسان، جامعه و دستاورد حاصل از تعامل این دو

  انسان، جامعه و دستاورد حاصل از تعامل این دو الگوهای اجتماعی تعامل انسان و جامعه دانلود مقاله انسان، جامعه و دستاورد حاصل از تعامل این دو ویژگی های اساسی انسانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری شغلی 27 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری شغلی 27 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه سازگاری شغلی مبانی نظری سازگاری شغلی پیشینه تحقیق سازگاری شغلی پیشینه داخلی سازگاری شغلی پیشینه خارجی سازگاری شغلی پیشینه پژوهش سازگاری شغلی پیشینه نظری…

 • پاورپوینت مصور انواع سیستم های تهویه مطبوع

  پاورپوینت مصور انواع سیستم های تهویه مطبوع رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مصور انواع سیستم های تهویه مطبوع جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 32 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • پاورپوینت آموزشی تقسیم کسر بر عدد صفحه 37 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

  پاورپوینت آموزشی تقسیم کسر بر عدد صفحه 37 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی تقسیم کسر بر عدد صفحه 37 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی در قالب 10 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و…

 • دانلود پاورپوینت GIS و سازماندهی شهری

  دانلود پاورپوینت GIS و سازماندهی شهری پاورپوینت نقش GIS در سازماندهی شهری پاورپوینت مراحل ایجاد شبکه با GIS پاورپوینت تحلیل شبکه با Arc GIS رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت GIS  و سازماندهی شهری جهت رشته عمران در 18 اسلاید…

 • دانلود تحقیق درباره رویکرد فلسفی به معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی word

  دانلود تحقیق درباره رویکرد فلسفی به معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی رویکرد فلسفی به معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع…

 • پاورپوینت انحراف جنسی و راه های درمان آن

  پاورپوینت انحراف جنسی و راه های درمان آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت انحراف جنسی و راه های درمان آن جهت رشته روانشناسی در قالب 22 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • پاورپوینت تحقیق بادام مربوط به درس میوه های مناطق معتدله

  پاورپوینت تحقیق بادام مربوط به درس میوه های مناطق معتدله میوه های مناطق معتدله پاورپوینت تحقیق بادام پاورپوینت تحقیق بادام مربوط به درس میوه های مناطق معتدله رفتن به سایت اصلی بادام با نام علمی Prunus amygdalus یکی از گیاهان…

 • پاورپوینت کتاب اندیشه اسلامی 2 پیام نور

  پاورپوینت کتاب اندیشه اسلامی 2 پیام نور خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 2 پیام نور دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 2 پیام نور دانلود پاورپوینت کتاب اندیشه اسلامی 2 دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 2 سبحانی دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی…

 • پاورپوینت اجرای استراتژی (فصل هفتم کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف سرمد سعیدی)

  پاورپوینت اجرای استراتژی (فصل هفتم کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف سرمد سعیدی) کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف سهیل سرمد سعیدی پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت و…

 • بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج

  بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج خیار تدلیس در ازدواج فریب در ازدواج تدلیس در ازدواج دانلود پایان نامه فریب در ازدواج دانلود پایان نامه تدلیس در ازدواج ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج ضمانت اجرای كیفری تدلیس در…

 • ​​​​​​​پرسشنامه سنجش صفات پنجگانه شخصیتی (BFI-44)

  ​​​​​​​پرسشنامه سنجش صفات پنجگانه شخصیتی (BFI-44) کلمات کلیدی : پرسشنامه صفات شخصیت پرسشنامه نئو فرم کوتاه pdf آزمون نئو 44 سوالی pdf پرسشنامه صفات شخصیت (BFI-44) دانلود پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو نحوه نمره گذاری پرسشنامه نئو فرم بلند پرسشنامه…

 • دانلود پاورپوینت فصل هشتم ریاضی هشتم با عنوان آمار و احتمال

  دانلود پاورپوینت فصل هشتم ریاضی هشتم با عنوان آمار و احتمال پاورپوینت آمار و احتمال ریاضی هشتم پاورپوینت آمار و احتمالات پاورپوینت آمار و احتمال هشتم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل هشتم ریاضی هشتم با عنوان آمار و…

 • پروپوزال بررسی مولفه های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیریت اعضا هیات علمی دانشگاه

  پروپوزال بررسی مولفه های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیریت اعضا هیات علمی دانشگاه ارزیابی عملکرد کارکنان پروپوزال ارزیابی عملکرد پروپوزال ارزیابی عملکرد کارکنان شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد مدل های نوین ارزیابی عملکرد کارکنان پروپوزال ارزیابی…

 • پاورپوینت کتاب و درس شیمی عمومی 1

  پاورپوینت کتاب و درس شیمی عمومی 1 پاورپوینت شیمی مورتیمر پاورپوینت دانلود کتاب شیمی عمومی1 پاورپوینت جزوه شیمی 1 پاورپوینت خلاصه کتاب شیمی عمومی 1 رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کتاب و درس شیمی عمومی 1 جهت رشته شیمی در قالب…

 • تجزیه و تحلیل سیستمها

  تجزیه و تحلیل سیستمها UML سیستم متدولوژی SSADM چرخه تولید سیستم نرم افزاری دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر تجزیه و تحلیل سیستمها دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر دانلود پایان نامه کامپیوتر خرید پایان نامه کامپیوتر فروش پایان نامه کامپیوتر رفتن…

 • دانلود پاورپوینت هوش مصنوعی رهیافتی نوین

  دانلود پاورپوینت هوش مصنوعی رهیافتی نوین رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت هوش مصنوعی رهیافتی نوین جهت رشته هوش مصنوعی در 360 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       نام كتاب…

 • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه افسردگی و اضطراب

  پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه افسردگی و اضطراب فصل دوم پایان نامه افسردگی و اضطراب مبانی نظری افسردگی و اضطراب پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب پیشینه داخلی افسردگی و اضطراب پیشینه خارجی افسردگی و اضطراب پیشینه پژوهش افسردگی…

 • نظریه های انگیزشی و راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان با تاکید بر پیشرفت تحصیلی

  نظریه های انگیزشی و راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان با تاکید بر پیشرفت تحصیلی انگیزش پیشرفت تحصیلی انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی تاثیر انگیزش بر پیشرفت تحصیلی رابطه انگیزش…

 • قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان

  قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان حقوق کار قانون کار در ایران قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوقی حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته حقوق…

 • آموزش نرم افزار Hspice - مناسب سمینار

  آموزش نرم افزار Hspice - مناسب سمینار کلمات کلیدی : آموزش نرم افزار Hspice - مناسب سمینار رفتن به سایت اصلی آموزش نرم افزار Hspice - مناسب سمینار 54 صفحه pdf در قالب پاورپوینت + دو فایل کوتاه طریقه نسب…