مبانی نظری ترویج کشاورزی

مبانی نظری ترویج کشاورزی

مبانی نظری ترویج کشاورزی
پیشینه تحقیق ترویج کشاورزی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترویج کشاورزی
پیشینه پژوهش ترویج کشاورزی
ادبیات نظری تحقیق ترویج کشاورزی
دانلود مبانی نظری ترویج کشاورزی
دانلود پیشینه تحقیق ترویج کشاورزی
فصل دوم پایان نامه ترویج کشاورزی

رفتن به سایت اصلی

دانلود مبانی نظری رشته ترویج و آموزش کشاورزی

مبانی نظری ترویج کشاورزی

 

 

 

 

 

 

2-3- ترویج كشاورزی 

2-3-1- تعاریف ترویج :

ترویج معادل واژه انگلیسی   Extensionبه معنی رایج كردن و روان كردن است (لغت نامه دهخدا)و دارای تعاریف متعددی است كه هر یك از اندیشمندان از دیدگاههای متفاوت بسته به شرایط فرهنگی كشور خویش بیان خاصی از این واژه داشته انداما آنچه مسلم است ،ترویج مهمترین عامل توسعه روستایی و توسعه روستایی تنها اصل توسعه ملی است.- بیان تعریفی از اصطلاح ترویج كار مشكلی است و این دقیقاً بدین لحاظ است كه ترویج در راستای دستیابی به اهداف گوناگون به طرق مختلف تشكیل و سازمان مییابد بنابراین اصطلاح مزبور در نظر افراد مختلف دارای معانی متفاوتی است كه به برخی از آنها اشاره می كنیم .

ترویج عبارتست از فرایند مستمر عرضه اطلاعات ثمر بخش به مردم ( بعد اطلاع رسانی ترویج ) و كمك آنان جهت كسب معلومات ، مهارتها ، طرز تلقی های لازم به منظور استفاده مؤثر از این اطلاعات و یا تكنولوژی ( بعد آموزشی ترویج ) ( سوان سون ، 1370 ) .

 

– ترویج عبارتست از خدمت یا نظامی كه از طرق مراحل آموزشی به روستاییان كمك میكند تا فنون و روشهای كشاورزی خود را بهبود بخشیده و بر درآمد و كارآیی تولید خود بیفزایند ،  سطح زندگی خویش را بالاتر ببرند  و معیاریهای آموزشی و اجتماعی زندگی روستایی را برتری بخشند ( همان منبع ). – از نظر فاركوهار ( 1968 ) ترویج در برگیرنده تمام ابعاد محیطی است كه كشاورز در آن زندگی میكند و آن را به عنوان عرصة قانونی و میدان عملیات مشروع خود تلقی می نماید او ترویج كشاورزی را یك سیستم یا یك نوع خدمت میداند كه مردم را از طریق روشهای آموزشی كمك میكند تا روشها و فنون كشاورزی خود را اصلاح كند و آن را بهبود بخشند و كارآیی و بازدهی خود را افزایش داده و درآمد خود را بالا ببرند ولذا از یك سطح زندگی بهتری برخوردار گشته و استانداردهای آموزشی و اجتماعی زندگی روستایی را ارتقاء بخشند ( زمانی پور،  1373‌ ).

 

– برتوس هاوركوت ، ترویج را به معنای فعالیتهای برنامه ریزی شده برای انتقال دانش و یا مهارتها و یا تغییر نگرش روستاییان میداند كه توسط تشكیلاتی با هدف دستیابی به نوع معینی از توسعه روستایی و در بستر یك برنامه توسعه جامع تر و با استفاده از وسایل مختلف ارتباطی اجرا میشود ( زمانی پور ، 1373 ).. – ترویج بعنوان یك مكتب آموزشی خاص و یا بعنوان یك مؤسسه برای آموزش و تنویر افكار “” گروهای هدف “” و اشاعه روشهای نوین در زمینه های متعدد در دنیای امروز مورد استفاده قرار میگیرد لذا ترویج دارای یك مفهوم اعم بوده و چنین توصیف میشود :

ترویج اشاعه و نشر است یعنی دانش از یك مبداء و كانون مركزی در بین عده ای از مردم كه بتوانند از آن استفاده كنند منتشر میشود ( شهبازی ، 1372 ).

 

گراول و تامبر (1368)ترویج را یك برنامه و یك فرایند كمك به مردم روستایی برای خودیار سازی آنان در جهت افزایش تولید و ارتقاء سطح زندگی شان میداند همچنین ترویج را نوعی آزادی برای روستاییان تعریف كرده است بطوری كه مردم را یاری می كندتا از استقلال عملی كه سازنده یك جامعه مردمی است استفاده نمایند.به طور كلی ترویج عملاً و اساساً هدفهای آموزشی را دنبال می نماید و در صدد آن است كه در زمینه های مختلف اطلاعات مورد نیاز مردم را در اختیارشان قرار دهد و در پذیرش ایده های مناسب وكسب مهارتهای مورد نیاز جهت استفاده از پدیده پذیرفته شده با مردم همكاری نماید و آنان نیز با استفاده از این معلومات كسب شده كیفیت زندگی خود را بهبود بخشند( ملك محمدی ، 1372 ).

براین اساس فلسفة مكتب آموزشی ترویج نیز بر سه ركن :

 

1- تداوم آموزشی مؤثر و مفید

2- تحكیم ارادة خودیاری

3- پرورش حس همیاری

 

استوار میباشد ، بدین ترتیب فلسفة مكتب ترویج حكم بر ساختن فردی دارد تا به استعدادهایی كه در وجود خویش است آگاهی یابد و به درجه‌ای از علم و آگاهی نایل گردد كه اراده خودیاری در وی بروز و رشد نماید و متكی به خویشتن پرورش یابد سپس با پرورش این مهارتها فرد در عین فراگیری به فرا دهی دانسته های خود به دیگران و همیاریهای اجتماعی مبادرت نماید ( شهبازی ، 1372 ).

 

2-3-2- ماهیت ترویج كشاورزی :

بطور خلاصه نكات زیر بیانگر ماهیت آموزشی ترویج میباشد :

1- ترویج یك نظام آموزشی خارج از چهارچوب مدرسه و غیر رسمی است كه در آن بزرگسالان و جوانان جنبه های علمی امور را فرا میگیرند .

2- ترویج با آن نوع آموزشی ارتباط پیدا میكند كه كاربردی مستقیم و فوری دارد ، از اینرو ترویج هم خود را صرفاً به كسب سیستمهایی كه جنبه تئوری محض دارند آن هم تنها بخاطر بدست آوردن چنین اطلاعاتی ، معطوف نمی دارد .

3- هدف ترویج ایجاد دگرگونی در معلومات ، مهارتها و گرایشهای افراد بشر است .

4- ترویج به منزلة پل ارتباطی دو سویه است كه از یك سوی آن اطلاعات مراكز پژوهشی به جانب مردم در جریان است و از سوی دیگر مشكلات دیگر مردم را برای بررسی بطرف مراكز تحقیقاتی روانه میسازد .

 

5- كار ترویج براساس نیازهایی كه خود مردم احساس میكنند پایه گذاری میشود و الزاماً برحساب برنامه هایی كه در سطح بالا طرح ریزی می كردند تعیین نمی شود در واقع ترویج برنامه ای است متعلق به مردم كه دولت نیز در اجرای آن سهمی دارد و به منزله برنامه دولت كه فقط مردم در آن شركت داده شده باشند نیست .

 

6- در آموزش ترویج این فرد است كه تصمیم نهایی را در مورد پذیرش یك اندیشه و یا یك فعالیت میگیرد و از سوی دیگر مشاركت افراد در امور جنبه داوطلبانه دارد .

7- ترویج هماهنگ با فرهنگ قومی و باتوجه به رسوم ، عقاید و تعصبات افراد جامعه عمل میكند .

8- ترویج خانواده را بعنوان یك واحد محسوب و همة افراد آن را در رسیدن به سرحد كمال یاری می نماید .

9- ترویج شامل آموزشهایی در جهت آگاهی ، علاقمندی و انگیزه برای پذیرش تكنولوژی جدید و تأمین رضامندی است 

10- ترویج بكار گرفتن روشهای مختلف آموزش را برای ایجاد دگرگونی های سریع اساسی می داند .

11- عامل ترویج ( مروج ) در جهت بیكار كردن خود فعالیت مینماید بنحوی كه مردم بتدریج به او نیاز كمتری داشته و برای انجام امور متكی به خود و مستقل باشند .

12- وظیفة واقعی ترویج كوتاه كردن فاصله زمانی بین كشف یك پدیدة جدید و پذیرش آن توسط اكثریت مردم میباشد .

13- هدف ترویج بهبود جنبه های معنوی وانسانی است به عبارت دیگر در ترویج دست آوردهای فیزیكی یا مادی به تنهایی مورد نظر نمی باشد  ( گراول و تامبر ،  1368 ).

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری ترویج کشاورزی

 ترویج كشاورزی

 تعاریف ترویج

 ماهیت ترویج كشاورزی

 اهمیت و گستره ترویج

 فلسفه ترویج

 اصول ترویج

 اهداف ترویج

 پیشینه ترویج وآموزش كشاورزی در جهان و ایران

 رهیافت های ترویج

 روشها و رهیافت های ترویجی مبتنی بر كشاورزان

 رهیافت ارزیابی روستایی مشاركتی

 رهیافت تحقیق و ترویج نظام های زراعی

 رهیافت تسهیم هزینه

 رهیافت كشاورزاول و آخر

 رهیافت مشاركتی ترویج كشاورزی

 مفهوم مشاركت در مباحث ترویج

 مشاركت از دیدگاه صاحبنظران ترویج

 مفهوم ترویج مشاركتی

اهمیت مشاركت عمومی در برنامه های ترویجی

اهمیت مشاركت عمومی(كشاورزان) در برنامه های ترویج را میتوان بشرح ذیل خلاصه نمود

 ترویج آمرانه و مشاركتی

 سازمانای غیر دولتی و ترویج

منابع

 

 

 

 • طراحی خودروی خورشیدی و تحلیل آیرودینامیکی و مکانیکی آن

  طراحی خودروی خورشیدی و تحلیل آیرودینامیکی و مکانیکی آن دانلود پروژه خودروی خورشیدی طراحی خودروی خورشیدی تحلیل مکانیکی خودروی خورشیدی تحلیل آیرودینامیکی خودروی خورشیدی نحوه تامین انرژی و عملکرد خودروی خورشیدی طراحی خودروی خورشیدی و تحلیل آیرودینامیکی و مکانیکی آن…

 • مقاله ترجمه شده رشته مدیریت و اقتصاد با عنوان استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد رابطه مشتری:بررسی براساس قابلیت های ‏CRM‏

  مقاله ترجمه شده رشته مدیریت و اقتصاد با عنوان استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد رابطه مشتری:بررسی براساس قابلیت های ‏CRM‏ قابلیت های ‏CRM‏ رسانه های اجتماعی عملکرد رابطه مشتری همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروشگاه…

 • پاورپوینت گزارشات تخصصی شبکه هوشمند انرزی ایران

  پاورپوینت گزارشات تخصصی شبکه هوشمند انرزی ایران پاورپوینت لیست وضعیت مصرف برق پاورپوینت گزارش مصرف برق پاورپوینت اداره برق کل کشور پاورپوینت مرکز اسناد مدیریت شبکه برق رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت گزارشات تخصصی شبکه هوشمند انرزی ایران جهت رشته برنامه…

 • پکیج مشاوران نصر فوق العاده و کاملا تضمین شده قبولی بی چون و چرا و شگفتی ساز حتی در شب امتحان

  پکیج مشاوران نصر فوق العاده و کاملا تضمین شده قبولی بی چون و چرا و شگفتی ساز حتی در شب امتحان دانلود نمونه سوالات آزمون مشاوران سازمان نصر با پاسخ و جواب آزمون مشاوران رشته نرم افزار سخت افزار و…

 • مقاله ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت کوه پیمایان شمال شهر تهران

  مقاله ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت کوه پیمایان شمال شهر تهران ارزیابی عملکرد مقاله ارزیابی عملکرد پلیس ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت شاخص های احساس امنیت اجتماعی شاخص های امنیت اجتماعی مولفه های امنیت اجتماعی عوامل…

 • بررسی و تشریح الگوهای رایج هوش معنوی

  بررسی و تشریح الگوهای رایج هوش معنوی کلمات کلیدی : ابعاد هوش معنوی مدل های هوش معنوی مولفه های هوش معنوی هوش معنوی از دیدگاه اسلام نظریه های هوش معنوی الگوهای رایج هوش معنوی تحقیق درباره ی هوش معنوی پایان…

 • آموزش حرف چ فارسی اول ابتدایی

  آموزش حرف چ فارسی اول ابتدایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس حرف چ به کودکان کلاس اول ابتدایی در قالب 4 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

 • بررسی دیدگاه و نظریه های مختلف در مورد سلامت روان

  بررسی دیدگاه و نظریه های مختلف در مورد سلامت روان کلمات کلیدی : ابعاد سلامت روانی ابعاد اصلی سلامت روانی ابعاد مختلف سلامت روانی نظریه های سلامت روان نظریه های مربوط به سلامت روان دیدگاه های مختلف در مورد سلامت…

 • مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌

  مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ تعریف مرور زمان مرور زمان چیست انواع مرور زمان مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ جرایم مشمول مرور زمان مرور زمان در دعاوی حقوقی مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری مرور زمان در…

 • پاورپوینت بررسی هندسه در معماری اسلامی

  پاورپوینت بررسی هندسه در معماری اسلامی پاورپوینت بررسی هندسه در معماری اسلامی بررسی هندسه در معماری اسلامی هندسه در معماری اسلامی تحقیق بررسی هندسه در معماری اسلامی مقاله هندسه در معماری اسلامی نمادها در معماری اسلامی پاورپوینت کاربرد هندسه در…

 • بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی

  بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی دانلود مقالات برق دانلود مقالات مهندسی برق بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی دبی زیست محیطی تعیین دبی زیست محیطی نیروگاههای برق…

 • پوستر آموزش مقابله با کرونا در مدارس

  پوستر آموزش مقابله با کرونا در مدارس رفتن به سايت اصلي پوستر آموزش مقابله با کرونا در مدارس (( مختص آموزش دانش آموزان در رابطه با رعایت دستورالعملهای بهداشتی کرونا )) مخصوص چاپ مدارس . کافی نت ها و مراکز…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد به نفس

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد به نفس مبانی نظری اعتماد به نفس فصل دوم پایان نامه اعتماد به نفس پیشینه داخلی اعتماد به نفس پیشینه خارجی اعتماد به نفس پیشینه تحقیق اعتماد به نفس پیشینه نظری اعتماد به نفس…

 • پاورپوینت مصرف و دريافت زنان از سريال های تلويزيونی غير رسمی

  پاورپوینت مصرف و دريافت زنان از سريال های تلويزيونی غير رسمی پاورپوینت سريال های تلويزيونی غير رسمی پاورپوینت سریال پاورپوینت در مورد سريال های تلويزيونی غير رسمی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مصرف و دريافت زنان از سريال های…

 • نمونه های اِشغال نظامی در سطح بین المللی

  نمونه های اِشغال نظامی در سطح بین المللی اِشغال نظامی اِشغال نظامی در سطح بین المللی اِشغال نظامی در اسناد بین المللی نمونه اِشغال نظامی در سطح بین المللی دانلود مقاله اِشغال نظامی موارد اشغال نظامی نگاهی آماری به موارد…

 • حق حبس

  حق حبس حق حبس آثار حق حبس شرایط ایجاد حق اجرای حق حبس زوال و اسقاط حق حبس دانلود مقاله حق حبس رفتن به سایت اصلی حق حبس   پیشگفتار  سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات…

 • پاورپوينت هارد ديسک چگونه کار مي کند

  پاورپوينت هارد ديسک چگونه کار مي کند پاورپوينت هارد ديسک چگونه کار مي کند؟ پاورپوينت در مورد هارد ديسک چگونه کار مي کند؟ اعضای داخلی هارد دیسک چیست؟ رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت هارد ديسک چگونه کار مي کند؟…

 • پاورپوینت مدیریت پروژه خط 2 قطار شهری مشهد

  پاورپوینت مدیریت پروژه خط 2 قطار شهری مشهد پاورپوینت مدیریت پاورپوینت قطار شهری پاورپوینت قطار شهری مشهد پاورپوینت پروژه خط 2 قطار شهری مشهد رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت پروژه خط 2 قطار شهری مشهد جهت رشته عمران…

 • دانلود پاورپوینت آشنایی با وسایل آزمایشگاه شیمی

  دانلود پاورپوینت آشنایی با وسایل آزمایشگاه شیمی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با وسایل آزمایشگاه شیمی جهت رشته شیمی در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

  پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ppt پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی رشته کامپیوتر پاورپوینت کتاب شیوه ارائه مطالب علمی و فنی پاورپوینت جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و…

 • پرسشنامه جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیری های مدیران مدارس

  پرسشنامه جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیری های مدیران مدارس پرسشنامه مدیریت دانش دانلود پرسشنامه مدیریت دانش پرسشنامه مدیریت دانشpdf پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش پرسشنامه نقش مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران پرسشنامه مدیریت دانش در…

 • علل جرایم و بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران و بررسی عوامل بازدارنده

  علل جرایم و بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران و بررسی عوامل بازدارنده عوامل بزهکاری اطفال کار تحقیقی بزهکاری اطفال پایان نامه بزهکاری اطفال بزهکاری اطفال در حقوق ایران علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و…

 • پاورپوینت گچ و اندودهای گچی

  پاورپوینت گچ و اندودهای گچی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع گچ و اندودهای گچی، در قالب ppt و در 87 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   گچ گچ ساختماني آناليز حرارتي سنگ گچ واكنش هاي مربوط به افت…

 • بررسی سبک های تفکر در آموزش و ارزشیابی

  بررسی سبک های تفکر در آموزش و ارزشیابی نظریه های سبک های تفکر سبک های تفکر در آموزش سبک های تفکر در ارزشیابی شکل گیری سبک های تفکر نظریه خودگردانی ذهنی کارکردهای سبک های تفکر عناصر عمده در تفکر از…

 • پاورپوینت طراحی نمای ساختمان و عناصر پر اهمیت درنما

  پاورپوینت طراحی نمای ساختمان و عناصر پر اهمیت درنما رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نمای ساختمان جهت رشته ی معماری در قالب 54 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • پاورپوینت درباره عفونت و کنترل آن

  پاورپوینت درباره عفونت و کنترل آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درباره عفونت و کنترل آن جهت رشته ی پزشکی در قالب 61 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی

  پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی پاورپوینت به سوی سازمانهای یادگیرنده پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و…

 • هزینه ها و امکان سنجی ERP و استقرار آن در سازمان با نگاهی به تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه

  هزینه ها و امکان سنجی ERP و استقرار آن در سازمان با نگاهی به تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه پیاده سازی erp در سازمان مراحل پیاده سازی erp متدولوژی های پیاده سازی erp اجرای سیستمهای ERP در سازمان پیاده…

 • پاورپوینت فعالیت های کشاورزی

  پاورپوینت فعالیت های کشاورزی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فعالیت های کشاورزی جهت رشته ی حسابداری در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       كمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌…

 • پاورپوینت تئوری های اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک

  پاورپوینت تئوری های اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک کلمات کلیدی : پاورپوینت تئوری های اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک تئوری های اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک مکتب مرکانتالیسم مکتب فیزیوکراسی مکتب کلاسیک مکتب مارکسیسم مکتب نئو کلاسیک مکتب کینزی مکتب کلاسیک نظام اقتصادی…

 • پاورپوینت برای درس تئوری حسابداری با موضوع مدیریت بر سود (منبع فصل 11کتاب آقای اسکات)

  پاورپوینت برای درس تئوری حسابداری با موضوع مدیریت بر سود (منبع فصل 11کتاب آقای اسکات) تئوری حسابداری مدیریت بر سود اسکات رفتن به سایت اصلی  پاورپوینت برای درس تئوری حسابداری با موضوع مدیریت بر سود (منبع فصل 11کتاب آقای اسکات)…

 • پاورپوینت جایگاه ارزیابی عملکرد در مدیریت و نظریه های مرتبط به آن

  پاورپوینت جایگاه ارزیابی عملکرد در مدیریت و نظریه های مرتبط به آن دانلود رایگان پاورپوینت جایگاه ارزیابی عملکرد در مدیریت و نظریه های مرتبط به آن جایگاه ارزیابی عملکرد در مدیریت و نظریه های مرتبط به آن تعریف ارزیابی عملکرد…

 • پایان نامه نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی

  پایان نامه نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی فردوسی اسب نام و صفات اسب اصطلاحات تشبیهات و استعارات همراه اسب شاهنامه فردوسی پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی فارسی رفتن به سایت اصلی   که در آن به…

 • پاورپوینت کتاب مدیریت مهندسی 273 اسلاید

  پاورپوینت کتاب مدیریت مهندسی 273 اسلاید پاورپوینت مدیریت مهندسی پیام نور پاورپوینت مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک دانلود پاورپوینت آماده مدیریت مهندسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت مهندسی جهت رشته مدیریت در 273 اسلاید و با فرمت…

 • بازتاب دفاع مقدس در آینه شعر فارسی

  بازتاب دفاع مقدس در آینه شعر فارسی شعر دفاع مقدس بازتاب دفاع مقدس در شعر فارسی دانلود مقالات رشته زبان و ادبیات فارسی دانلود مقاله بازتاب دفاع مقدس در آینه شعر فارسی دانلود مقالات زبان و ادبیات فارسی دانلود مقالات…