طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه‌های درسی

طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه‌های درسی

برنامه درسی تلفیقی
تلفیق برنامه درسی
برنامه درسی تلفیق در ایران
رویكردهای تلفیقی در برنامه درسی
تلفیق در برنامه درسی علوم انسانی
رویکرد تلفیقی در برنامه درسی
تلفیق برنامه‌های درسی در حوزه علوم انسانی
طراحی رویکرد تلفیق برنامه‌های درسی

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه‌های درسی در حوزه علوم انسانی

 

 

 

 

چکیده:

 آلبرت ‌انیشتاین ‌براین باور است که ‌رشته‌های ‌گوناگون ‌فقط ‌نشانگرهای محدود دانش بشر دربارة‌ هستی‌ بوده، باید رشته‌های ‌متفاوت‌ درهم‌ تنیده‌ تصویب‌ شود تا توصیفی کامل از جهان ‌ارائه‌ شود. یکی ‌از صاحب ‌نظران‌ علوم، سینرنت ‌گی‌اوزگی‌، معتقد است ‌وحدت ‌دانش بزرگترین‌ پیشرفت ‌علم ‌است. تلفیق‌ برنامه‌ درسی، یک‌‌نیاز رو‌به‌ توسعه‌‌است؛ با انفجار دانش و اطلاعات، گسیختگی‌و پراکندگی بخش‌های‌گوناگون برنامه ‌درسی موضوع محور و فقدان‌‌ارتباط بازندگی فردی و اجتماعی، موجب توجه بیشتر صاحب‌نظران به تلفیق برنامه‌های درسی شده است. بسیاری‌ از صاحب‌ نظران ‌بر این ‌عقیده ‌اتفاق‌ نظر دارند که ‌اغلب ‌فارغ‌التحصیلان‌ دانشگاهی ‌تصور بسیار ناچیز ‌و ابتدایی ‌از جهان ‌هستی‌ و واقعیات ‌آن‌ دارند؛ در حالی ‌که ‌بسیاری‌ از آنها دروس ‌پیشرفته‌ای ‌را نیز در زمینه‌های ‌گوناگون ‌با موفقیت‌ گذرانده‌اند.برنامه‌ریزان‌‌درسی‌‌معتقدند‌رویکرد‌درون رشته‌ای، یادگیرندگان را به گودال عمیقی ‌می‌کشاند و درآن زندانی کرده، به طوری که هرچه به عمق آن افزوده شود، جدایی‌اززندگی بیشتر می‌شود و مربیان در تعلق خود به نظام رشته‌‌ای عملاًکوشش‌های تعلیم وتربیت رادرجهت رشد نادیده گرفته،این رویکرد موجب شده‌است که مربیان نظام‌های مختلف به جای همکاری با یکدیگر به رقابت پرداخته‌وهمچنین یادگیرندگان‌رابه‌سوی یک بعدی بودن، جزم‌اندیشی واعتقاد به‌دون‌دلیل‌وغرورغیرموجه و برخورد غیرعادلانه سوق داده است. افزون براین نظام‌های رشته‌ای دریک مسیر فوق تخصص کورکورانه‌زندانی شده‌اند. باآشکار شدن بیش از پیش بیهودگی«‌بخش‌بخش شدن علم» نیاز به رویکرد جامع اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است و هم‌اکنون در بسیاری رشته‌ها از قبیل روان‌شناسی علوم‌شناختی،‌رویکردمیان‌رشته‌ای بتدریج ظهور کرده و منجر به پیشرفت‌هایی در تبیین رفتار انسانی شده است.

 

 

 

کلمه های کلیدی:

علوم‌انسانی

رویکرد میان رشته‌ای

تلفیق برنامه‌های درسی

 

 

 

مقدمه

دیدگاه‌ موضوعی ‌یاد یسیپلینی‌‌که‌‌بر‌موضوع‌های‌ درسی، شیوه ‌تکوین ‌و سازماندهی ‌آنها‌ تأکید می‌کند، از بسیاری‌ جهت‌ها در اغلب ‌مدارس ‌ویژه‌ و دانشگاهها اولویت ‌‌نخست ‌‌را داراست.‌ در ‌این‌‌‌ رویکرد دیسیپلین‌ها یا موضوع‌ها در ساختار کل ‌برنامه ‌نقش‌ اساسی دارند.برونر با به‌کارگیری ‌اصطلاحات‌ علم‌مرده  و علم ‌زنده  تقابل ‌اساسی ‌میان ‌دو رویکرد در آموزش را آشکار ساخته‌ است. علم ‌مرده معرف رویة آموزش سنتی و جاری‌دراکثر نظام‌های‌آموزشی ‌است ‌که ‌مبتنی برانگارة‌ علم ‌به‌عنوان معرفت ساکن و فاقد تحرک یا معرفت ‌ایستا است که ‌یادگیرندگان باید آنها را به‌عنوان ‌حقایق ‌مسلم یاد بگیرند؛ ولی ‌علم ‌زنده‌ یا پویا معرف‌آن گونه آموزشی است که فهم و ادراک یادگیرندگان از اصالت ویژه‌ای برخوردار است. در رویکرد موضوع‌ محور معلم‌ نمی‌داند یاد گیرندگان ‌چه‌ چیزی‌ یاد گرفته‌اند؛ زیرا فرصت کمتری ‌پیش‌می‌آید‌که به فهم عمیق مطالب بپردازند.فرآیند حل مسأله حاصل نوعی‌کوشش‌وخطا  است.پاسخ‌‌هایی ‌‌را که ‌فکر می‌کند او را به حل مسأله می‌رساند یکی بعدازدیگری‌آزمایش‌می‌کندتابالأخره‌منجربه حل مسأله شود. طبق‌ رویکرد موضوع محور یاد گیرنده‌ از طریق برنامه‌های‌درسی‌خطی‌قادراست مطابق با استعداد خود بیاموزند و سپس از نظام خارج شوند. 

 

فانتینی  وواینشتاین دربارة زیاد بودن نسبت واقعیت‌ها در برنامه درسی چنین‌ ابراز داشتند: باتوجه به‌چالش فراروی ‌انسان ‌و مسائل مهم کشوری و جهانی که ‌امروزه ‌با آنها دست به گریبان هستیم و همواره روابط انسانی و اجتماعی ما را به‌طور نامطلوبی‌ تحت تأثیر قرار می‌دهند. انسان درشگفت می‌ماند که چگونه ما مصّرانه ‌این ‌همه ‌وقت یادگیرندگان رابرای به‌خاطر سپردن‌و واقعیتهایی همچون ترتیب‌ و توالی ‌نام‌ پادشاهان و سران کشورها، تاریخ دقیق انجام فلان رویداد، مساحت فلان‌ ایالت و کشور، ارتفاع فلان کوه ‌و موقعیت کاملاً مشخص فلان و بهمان‌ منابع ‌‌اقتصادی ‌جهان ‌صرف ‌می‌کنیم!‌ ما هرگز اهمیت‌ اطلاعات‌ عمومی ‌یاد گیرندگان را در این زمینه‌ها منکر نیستیم؛ ولی نگران‌آن هستیم که نظام‌ آموزشی ما قسمت اعظم وقت را صرف مروراین واقعیت‌ها بکندودرنتیجه‌فرصت کافی برای آموختن مسائل‌ و نکات ‌مهم ‌را از دست بدهد و در دسترسی به ‌اهداف‌ آموزشی ‌مهم و متنوع منتفی شود. شاید به جا باشد ‌که ‌از خود بپرسیم که چند نفر از ما که فعلاً مربی و مؤلف و معلم هستیم، این واقعیت‌ها را به خاطر داریم!‌؟ هرگاه از ما بخواهند که نام ‌سه ‌محصول کشور شیلی ‌را بیان کنیم، به ‌احتمال قریب به یقین، از ارائه پاسخ‌ صحیح‌ باز می‌مانیم؛ بنابراین‌ چرا چنین انتظاراتی ‌از یادگیرندگان داریم!؟‌»

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه‌های درسی در حوزه علوم انسانی 1

چکیده: 2

کلمه های کلیدی: 2

مقدمه 3

جهت‌گیری برنامه‌درسی از منظر فلاسفه و صاحب‌نظران تعلیم وتربیت 5

1ـ  رویکرد برنامة درسی مبتنی بر موضوعی یا دیسیپلین ( درون رشته‌ای) 8

2ـ رویکرد میان رشته‌ای 11

3ـ رویکرد چند رشته‌ای 12

4ـ رویکرد فرارشته‌ای : 13

ضرورت و اهمیت تلفیق در طراحی برنامه‌های درسی علوم انسانی 15

منطق روان‌شناختی و تربیتی 17

الگوی تلفیق برنامة درسی علوم انسانی 19

2ـ جهت‌گیری انسان‌گرایانه 22

3ـ الگوی برنامه‌درسی تلفیق علوم انسانی میان رشته‌ای 23

5ـ  بارش مغزی یا سیال‌سازی ذهنی ارتباطات 23

6ـ تعیین سؤالات راهنما که به عنوان قلمرو و توالی عمل می‌کنند. 24

7ـ نوشتن فعالیت‌های اجرایی  پروژه مدار 24

8ـ الگوی تلفیق برنامة درسی در تعلیم و تربیت نتیجه‌مدار 24

ارائه‌راهکارهای عملی برای برنامه‌ریزان علوم انسانی 25

منابع 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 • بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی

  بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی كوچك سازی سازمانی طرح كاهش تصدی‌گری كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانلود مقالات رشته مدیریت بررسی كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی دانلود مقالات مدیریت دانلود مقالات مدیریتی…

 • پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی با عنوان زندگی سیاسی افشین و مازیار

  پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی با عنوان زندگی سیاسی افشین و مازیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی خلفای بنی عباس جنبش خرمدنیان بررسی اوضاع سیاسی ایران در اواخر قرن دوم و…

 • پاورپوينت درس قرائت عربی (1) واحد 2

  پاورپوينت درس قرائت عربی (1) واحد 2 رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت درس قرائت عربی (1) واحد 2 جهت رشته زبان و ادبیات قالب 80 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش  …

 • ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل پوششی داده

  ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل پوششی داده ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد در بانک ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل…

 • دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی

  دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی ضرابیان پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی پیام نور رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی جهت رشته مدیریت در قالب 17…

 • پاورپوینت مصالح ساختمانی شیشه

  پاورپوینت مصالح ساختمانی شیشه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مصالح ساختمانی شیشه جهت رشته ی معماری در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       شیشه ازقدیمی ترین…

 • بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر گرایش به اعتیاد به مواد مخدر

  بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر گرایش به اعتیاد به مواد مخدر عوامل اعتیاد به مواد مخدر عوامل گرایش به اعتیاد به مواد مخدر بررسی عوامل اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر بررسی عوامل اقتصادی اعتیاد به مواد مخدر دانلود مقاله…

 • دانلود پاورپوینت نت پیشگیرانه

  دانلود پاورپوینت نت پیشگیرانه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نت پیشگیرانه جهت رشته صنابع 31 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       نت مخفف کلمات نگهداری و تعميرات می باشد…

 • ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده

  ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده عده عقد طلاق مجازات حرمت ابدی زن شوهردار ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه فایل خرید مقاله…

 • ماهیت هوش معنوی و بررسی جایگاه آن در سازمان

  ماهیت هوش معنوی و بررسی جایگاه آن در سازمان کلمات کلیدی : ابعاد هوش معنوی مدل های هوش معنوی مولفه های هوش معنوی هوش معنوی از دیدگاه اسلام نظریه های هوش معنوی الگوهای رایج هوش معنوی تحقیق درباره ی هوش…

 • پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری(1) ولک و همکاران ترجمه کرمی و تاجیک با موضوع چارچوب نظری FASB

  پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری(1) ولک و همکاران ترجمه کرمی و تاجیک با موضوع چارچوب نظری FASB کلمات کلیدی : دانلود رایگان پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری یک تألیف ولک و همکاران ترجمه کرمی و تاجیک با موضوع…

 • پاورپوینت سوالات متن درس 1 تا 8 مطالعات اجتماعی هشتم

  پاورپوینت سوالات متن درس 1 تا 8 مطالعات اجتماعی هشتم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سوالات متن درس 1 تا 8 مطالعات اجتماعی هشتم به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx…

 • دانلود پاورپوینت بررسی امنیت بهره برداری سیستم قدرت

  دانلود پاورپوینت بررسی امنیت بهره برداری سیستم قدرت سیستم قدرت امنیت بهره برداری سیستم قدرت عوامل مؤثربر امنیت سیستم قدرت بررسی امنیت بهره برداری سیستم قدرت دانلود پاورپوینت بررسی امنیت بهره برداری سیستم قدرت دانلود پاورپوینت برق دانلود پاورپوینت رشته…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی 32 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی 32 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری اضطراب اجتماعی ادبیات نظری اضطراب اجتماعی چارچوب نظری اضطراب اجتماعی فصل دوم پایان نامه اضطراب اجتماعی دانلود مبانی نظری اضطراب اجتماعی پیشینه اضطراب اجتماعی پیشینه تحقیق…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت دانش

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت دانش مبانی نظری مدیریت دانش دانلود مبانی نظری مدیریت دانش پیشینه تحقیق مدیریت دانش ادبیات نظری مدیریت دانش فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش ادبیات و مبانی…

 • مبانی نظری امکان سنجی پیاده سازی ERP

  مبانی نظری امکان سنجی پیاده سازی ERP مبانی نظری پیاده سازی ERP دانلود مبانی نظری پیاده سازی ERP پیشینه تحقیق پیاده سازی ERP ادبیات نظری پیاده سازی ERP فصل دوم پایان نامه پیاده سازی ERP مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • پاورپوینت اصول مدیریت استراتژیک سازمان های ورزشی با استنباط از تجزیه و تحلیلSWOT

  پاورپوینت اصول مدیریت استراتژیک سازمان های ورزشی با استنباط از تجزیه و تحلیلSWOT کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت اصول مدیریت استراتژیک سازمان های ورزشی با استنباط از تجزیه و تحلیل swot اصول مدیریت استراتژیک سازمان های ورزشی با استنباط از…

 • دانلود پاورپوینت فرهنگ و تمدن ساسانیان

  دانلود پاورپوینت فرهنگ و تمدن ساسانیان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فرهنگ و تمدن ساسانیان جهت رشته تاریخ در88 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       اردشیر 7 قوم از…

 • پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده

  پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده پرسشنامه رفتار مصرف کننده پرسشنامه رفتار خریدار پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار خریدار پرسشنامه قصد خرید مشتریان پرسشنامه قصد خرید مصرف کننده رفتن به سایت اصلی…

 • دانلود پایان نامه صنایع کنسروسازی

  دانلود پایان نامه صنایع کنسروسازی مراحل کنسروسازی پیشینه کنسرو در ایران تشریح مراحل کنسرو مواد غذایی كنسرو كردن مواد غذایی تاریخچه کنسرو سازی در ایران دانلود پایان نامه کنسرو مواد غذایی دانلود پایان نامه کنسرو سازی دانلود پایان نامه کنسرو…

 • پاورپوینت اضطراب در كودكان

  پاورپوینت اضطراب در كودكان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اضطراب در كودكان جهت رشته ی روان شناسی در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       همه انسانها…

 • تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاهها و مخازن گاز

  تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاهها و مخازن گاز تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاهها و مخازن گاز بررسی ژئوشیمیایی چاهها مطالعه ژئوشیمیایی مخازن گاز تفسیر داده های راک اول وبیو مارکر مقاطع سطحی فسیر داده های بیو مارکر و…

 • بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

  بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی اعتراض به رأی داور پایان نامه اعتراض به رأی داور اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موارد اعتراض به رأی داور اعتراض به…

 • فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان

  فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان کلمات کلیدی : پایان نامه داده کاوی پایان نامه داده کاوی ارشد خرید پایان نامه داده کاوی پایان نامه در مورد data mining پایان نامه داده کاوی در سازمان فصل دوم پایان…

 • پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم ابتدایی مبحث معادله

  پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم ابتدایی مبحث معادله رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم ابتدایی مبحث معادله در قالب 12 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

 • ماهیت رشوه در قانون مجازات اسلامی، فقه و حقوق موضوعه و اثرات آن

  ماهیت رشوه در قانون مجازات اسلامی، فقه و حقوق موضوعه و اثرات آن رشوه اثرات رشوه رشوه در فقه و حقوق موضوعه رشوه در قانون مجازات اسلامی راشی مرتشی ارتــشا رایــش دانلود پایان نامه رشته حقوق دانلود پایان نامه حقوق…

 • پاورپوینت آموزشی کارگاه فن بیان

  پاورپوینت آموزشی کارگاه فن بیان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی کارگاه فن بیان جهت رشته آموزشی در قالب 40 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       سخنرانی فن…

 • ارزیابی علل موثر بر بازدهی کوره های چرخشی و ارائه راهکارهای مناسب

  ارزیابی علل موثر بر بازدهی کوره های چرخشی و ارائه راهکارهای مناسب دانلود پایان نامه سیمان خوراك كوره آنالیز شیمیایی دانلود پایان نامه كوره‌های دوار سیمان ارزیابی علل موثر بر بازدهی کوره های چرخشی و ارائه راهکارهای مناسب تاثیر بهره…

 • بزهكاری

  بزهكاری بزهكار بزهكاری آسیب اجتماعی نابسامانی خانواده انحراف اجتماعی پیامدهای نابسامانی خانواده تحول ساختار خانواده در ایران دانلود مقاله بزهكاری رفتن به سایت اصلی بزهكاری     نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی     چكیده اگرچه بر طبق رویكرد…

 • پرسشنامه استاندارد سطح چابکی سازمانی 49 سوالی با روایی و پایایی

  پرسشنامه استاندارد سطح چابکی سازمانی 49 سوالی با روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه چابکی سازمانی پرسشنامه چابکی سازمانی گلدمن پرسشنامه چابکی سازمانی اسپایدرز پرسشنامه چابکی سازمانی حسینی پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ پرسشنامه استاندارد چابکی سازمان پرسشنامه…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه لکنت زبان مبانی نظری لکنت زبان پیشینه تحقیق لکنت زبان پیشینه داخلی لکنت زبان پیشینه خارجی لکنت زبان پیشینه پژوهش لکنت زبان پیشینه نظری لکنت زبان…

 • پاورپوینت اصول و روش قصه گویی

  پاورپوینت اصول و روش قصه گویی پاورپوینت روش های قصه گویی دانلود پاورپوینت اصول و روش قصه گویی دانلود پاورپوینت درمورد اصول و روش قصه گویی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اصول و روش قصه گویی جهت رشته ی…

 • دانلود پاورپوینت تاریخ شهر و شهرسازی و انواع سبک های معماری

  دانلود پاورپوینت تاریخ شهر و شهرسازی و انواع سبک های معماری پاورپوینت شهرسازی پاورپوینت سبک های معماری دانلود پاورپوینت تاریخ شهر و شهرسازی پاورپوینت سبک های معماری پاورپوینت انواع سبک های معماری پاورپوینت انواع سبک های معماری شهرسازی رفتن به…

 • دانلود پاورپوینت استدلال مبتنی برحافظه

  دانلود پاورپوینت استدلال مبتنی برحافظه پاورپوینت درمورد استدلال مبتنی بر حافظه پاورپوینت برای استدلال حافظه دانلود پاورپوینت آماده استدلال مبتنی برحافظه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت استدلال مبتنی برحافظه جهت رشته صنایع در 26 اسلاید و با فرمت pptx …

 • پاورپوینت روانشناسی ورزش و اجزاء و مولفه های کاربردی آن

  پاورپوینت روانشناسی ورزش و اجزاء و مولفه های کاربردی آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت روانشناسی ورزش جهت رشته ی روان شناسی در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…