تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی

تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی

مخازن گازی
آنالیز گرافهای GC
نحوه مطالعه ایزوتوپها
روشهای ژئوشیمیایی
تشریح دستگاه GCMS
تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی
تشریح روشهای راک اول بیومارکر ایزوتوپ کربن
دانلود پایان نامه مهندسی نفت

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه مهندسی نفت

تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی

 

 

مقدمه

در این پایان نامه به تشریح روشهای ژئوشیمیایی می‌پردازیم. در ابتدا به تشریح دستگاه راک-اول پرداخته و نحوه آنالیز داده های حاصل از آن را توضیح می‌دهیم. سپس توضیح مفصلی درباره دستگاه GCMS و روش آنالیز گرافهای GC وبیومارکرها داده و در نهایت نحوه مطالعه ایزوتوپها را بررسی می‌کنیم. 

 

 

دستگاه راک اول:

دستگاه پیرولیز راک-اول (Rock Eval Pyrolysis  ) یا دستگاه ارزیاب سنگ مادر، امروزه بطور گسترده در صنعت نفت (ژئوشیمی آلی ) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه اطلاعات بسیار مفیدی درمورد نوع ماده آلی ، پتانسیل باقیمانده نمونه ،کل کربن آلی ( TOC ) وتحول حرارتی ماده آلی را در اختیار ما می‌گذارد. نمونه های سنگ می‌تواند بصورت کنده های حفاری ( Cuttings )، مغزه (core) ویا سطح الارضی باشد.

روش آنالیز خرده سنگ با این دستگاه به شرح زیر است:

مقدارکمی نمونه سنگ ( بصورت پودر)حدود 100 میلی گرم در شرایط آتمسفر هلیوم در     oC 300 به مدت 3 دقیقه حرارت داده می‌شود .سپس درجه حرارت به ازاء oC  25 در هردقیقه تا   oC600 افزایش میابد . در حین پیرولیز تغییرات زیر رخ می‌دهد:الف) هیدروكربورهای آزاد مانند نفت و گاز كه همراه ماده آلی است در دمای حدود OC300 تبخیر می‌شود. این پدیده یعنی حرارت – تبخیر در عرض 3 دقیقه منتج به تشكیل پیك S1 می‌شود كه آنرا با میلی گرم هیدرو كربور بر گرم سنگ (mg. hc/g. rock) نمایش می‌دهند. ب) از درجه حرارت 300 تا oc600 هیدروكربورها و تركیبات حاوی اكسیژن، در اثر شكسته شدن كروژن و تركیبات سنگین مانند رزین ها و آسفالتین ها (cracking) پیك S2 را به وجودمی آورد كه دلالت بر پتانسیل كنونی نمونه سنگ دارد. S2 را نیزنظیر S1 با میلی گرم هیدرو كربور بر گرم سنگ (mg. hc/ g. rock) نشان می‌دهند. 

 

 ج) درجه حرارتی را كه پیك s2 در آن، حداكثر است Tmax می‌نامند كه با افزایش عمق و درج بلوغ ماده آلی، Tmax نیز افزایش می‌یابد. د) كربن آلی باقیمانده پس از ثبت پیك S2 از طریق فرایند اكسیداسیون تحت شرایط آتمسفر هوا (یا اكسیژن) در oc600 اندازه گیری می‌شود. از طرف دیگر، تركیبات اكسیژن دار تجزیه شده و با كربن مزبور تركیب و co2¬ تشكیل می‌شود.  co2  به دست آمده تشكیل پیك S3 را می‌دهد كه بوسیله میلی گرم co2 بر گرم سنگ (mg. hc/ g. rock) نمایش داده می‌شود. مقدار کل کربن آلی (TOC)یاTotal Organic Carbon که به صورت درصد نمایش داده می‌شود، به صورت خودكار به وسیله دستگاه ارزیاب سنگ و به صورت پیكهای S3 , S2, S1 محاسبه می‌شود .و) مقدار هیدروكربور آزاد موجود در نمونه كه می‌تواند معادل بیتومن باشد با S1 نشان داده می‌شود كه می‌توان آن را به وسیله كلروفرم از نمونه سنگ استخراج كرد.شکلهای زیر مرحل فوق را نشان می‌دهد]19و22[.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

مخازن گازی

آنالیز گرافهای GC

نحوه مطالعه ایزوتوپها

روشهای ژئوشیمیایی

تشریح دستگاه GCMS

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

 دستگاه راک اول

 ویژگی های پارامترهای راك – اول

 کل کربن آلی(TOC)

 اندیس اكسیژن (OI)

 اندیس تولید (PI)

اندیس هیدروکربن زایی((GI

اندیس مهاجرت(MI)

اندیس نوع هیدروکربن (Hydrocarbon Ttype Index)

 اندیس هیدروژن (HI)

نمودار نسبتهای HI/Tmax HI/OI وS/TOC  و S/TOC

تفسیر داده های راک اول

 گاز کروماتو گرافی / طیف سنج جرمی

گاز کروماتوگرافی درGCMS  

آنالیز گرافهای گاز کروماتوگرافی

طیف سنج جرمی در GCMS

بایوماركرها ( نشانه های زیستی)

 مقدمه

 بیوماركرها یا نشانه های زیستی

 انواع بیوماركرها

پارامتر های بیومارکری برای تطابق، منشا و محیط رسوبی

ترپانها (Terpanes)

اندیس هموهوپان

نسبت پریستان به فیتان

نسبت (Isopenoid/nParaffin)

ایزوپرونوئید های غیر حلقوی>C

باتریوکوکان

اندیس اولیانان(Oleanane)

بیس نورهوپانها و تریس نور هوپانها

اندیس گاماسران

 نسبت(C/CTs)

 β کاروتن  و کاروتنویید

 Bicyclic Sequiterpanes

کادینانها

 دی ترپانهای دو و سه حلقه ای

 فیچتلیت(Fichtelite)

 دی ترپانهای چهار حلقه ای(Tetracyclic Diterpane)

ترپان سه حلقه ای

ترپانهای چهار حلقه ای

هگزا هیدرو بنزو هوپانها

لوپانها(Lupanes)

متیل هوپان(Methyl Hopanes)

 استیرانها(Steranes)

نسبت Rgular Steranes/α(H)Hopanes

 Cاستیران

 استیرانهای (CCC)

 اندیس Cاستیران

 دیااستیرانهای(CCC)

نسبت  Diasteranes/Regular Steranes

   آلکیل استیران

   متیل استیران

 استیروئید های آروماتیکی و هوپانوئید ها

 CCC منو آروماتیک استیروئیدها

(Dia/Dia+Regular)CRing Monoaromatic Steroids  

 C¬CCتری آروماتیک استیروئید

 بنزوهوپانها (Benzohopanes)

پریلن( (Perylene

  m/z (Fingerprint)  و(Fingerprint) m/z  

 Degraded Aromatic Deterpane

خصوصیات ژئوشیمی نفتها برای تطابق با سنگ منشا

بلوغ(Maturation)

 بیومارکرها بعنوان پارامتری برای بلوغ

ترپانها

ایزومریزاسیون هموهوپان S/(S+R)

نسبت   ΒαMoretane/αβHopanes and ββHopane

 نسبت  Tricyclic/α(H)Hopane

 نسبت  Ts/(Ts+Tm)

 نسبت  CTs/(Cα(H)Hopane+CTs)

 نسبت  Ts/Cα(H)Hopane

 اندیس Oleanane یا α/(α+β)Oleanane

 نسبت  (BNH+TNH)/Hopanes

 استیرانها (Steranes)

 نسبت S/(S+R)

نسبت Ββ/(ββ+αα)

 اندیس بلوغ بیومارکرها  (BMAI)

 نسبت  Diasterane/Regular Sterane

 نسبت  S/(S+R) β(H),α(H)dia steranes

استیروئید های آروماتیکی  Aromatic steroids

 نسبت TA/(MA+TA)  

 نسبتMA(I)/MA(I+II)  

 نسبتTA(I)/TA(I+II)

 نسبتCTriaromatic S/(S+R)

 منوآروماتیک هوپانوئید (Monoaromatic Hopanoids )

 پارامتر MAH

 تخریب میکروبی (Biodegradation)

 پارامتر های بیومارکری تخریب میکروبی

 ایزوپرنوئیدها(Isopernoids)

 استیران و دیااستیران(Steranes and Diasteranes)

 هوپانها(Hopanes)

    نورهوپانها (Norhopanes)

CC norα(H)Hopane

 ترپانهای سه حلقه ای

 دیگر ترپانها

 اثرات تخریب میکروبی در تعیین بلوغ و تطابق

تعیین سن بوسیله بایومارکرها

 ایزوتوپهای پایدار

 مقدمه

 ایزوتوپهای پایدار

 اکسیژن

 کربن

 ارتباط بین سن زمین شناسی و 

نسبت ایزوتوپ کربن نفت و کروژن

کاربرد ایزوتوپ کربن در تعیین

نوع محیط رسوبی، نوع کروژن، نوع نفت و مسیر مهاجرت

 نمودار سوفر(Sofer)

 گوگرد

– کاربرد ایزوتوپهای پایدار در مخازن گاز و کاندنسیت

 

منابع

 

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی هیجانی در پرستاران 51 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی هیجانی در پرستاران 51 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری فرسودگی هیجانی در پرستاران پیشینه تحقیق فرسودگی هیجانی در پرستاران پیشینه داخلی فرسودگی هیجانی در پرستاران پیشینه خارجی فرسودگی هیجانی در پرستاران پیشینه پژوهش…

 • پاورپوینت آسیب های پوست سر

  پاورپوینت آسیب های پوست سر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آسیب های پوست سر جهت رشته ی پزشکی در قالب 9 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       صدمات…

 • پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت از دکتر امیر خانی

  پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت از دکتر امیر خانی پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت مقیمی پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت چیست پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت طاهره فیضی پاورپوینت کتاب…

 • تاثیر شرایط تاریخی و سیاسی بر اقامه نماز جمعه و فتاوای فقها

  تاثیر شرایط تاریخی و سیاسی بر اقامه نماز جمعه و فتاوای فقها کلمات کلیدی : وجوب نماز جمعه در قرآن وجوب نماز جمعه در زمان غیبت وجوب تخییری نماز جمعه وجوب تعیینی نماز جمعه ادله وجوب نماز جمعه حکم وجوب…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری دانشجویان با دانشگاه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری دانشجویان با دانشگاه فصل دوم پایان نامه سازگاری دانشجویان مبانی نظری سازگاری دانشجویان پیشینه تحقیق سازگاری دانشجویان پیشینه داخلی سازگاری دانشجویان پیشینه خارجی سازگاری دانشجویان پیشینه پژوهش سازگاری دانشجویان پیشینه نظری سازگاری دانشجویان ادبیات…

 • ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از تحلیل پوششی داده

  ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از تحلیل پوششی داده ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد در بانک ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک ارزیابی عملکرد…

 • نظریه ها و مولفه های اساسی عزت نفس

  نظریه ها و مولفه های اساسی عزت نفس کلمات کلیدی : مولفه های عزت نفس کوپر اسمیت مولفه های اساسی عزت نفس نظریه عزت نفس روزنبرگ نظریه عزت نفس کوپر اسمیت نظریه عزت نفس نظریه عزت نفس راجرز نظریه های…

 • پاورپوینت تحلیل و معماری تخت جمشید 83 اسلاید

  پاورپوینت تحلیل و معماری تخت جمشید 83 اسلاید رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت معماری تخت جمشید جهت رشته ی معماری در قالب 83 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • پاورپوینت بررسی انواع آسیب های اجتماعی

  پاورپوینت بررسی انواع آسیب های اجتماعی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی انواع آسیب های اجتماعی جهت رشته جامعه شناسی ، روانشناسی ، علوم تربیتی و اجتماعی در قالب 11 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع…

 • انواع اتصالات در مواد نسوز

  انواع اتصالات در مواد نسوز مواد نسوز صنایع حرارتی جرمهای دیرگداز دیرگدازهای اتصال فسفاتی دانلود مقالات رشته صنایع انواع اتصالات در مواد نسوز خرید تحقیق رشته صنایع سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل فروشگاه فایل…

 • دانلود پاورپوینت اصول ایمنی ساختمان مسکونی

  دانلود پاورپوینت اصول ایمنی ساختمان مسکونی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اصول ایمنی ساختمان مسکونی جهت رشته عمران در 24 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       اصول ایمنی: ایمنی…

 • پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش با موضوع انواع اوراق بهادار(ویرایش جدید)

  پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش با موضوع انواع اوراق بهادار(ویرایش جدید) پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع انواع اوراق بهادار…

 • پاورپوینت بررسی اصول بنيادی مصاحبه انگيزشی

  پاورپوینت بررسی اصول بنيادی مصاحبه انگيزشی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی اصول بنيادی مصاحبه انگيزشی جهت رشته روانشناسی در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     انگیزش به…

 • پاورپوینت اصطلاحات مدیریت استراتژیک

  پاورپوینت اصطلاحات مدیریت استراتژیک دانلود پاورپوینت اصطلاحات مدیریت استراتژیک تعریف مدیریت استراتژیک اصطلاحات مدیریت استراتژیك فرآیند برنامه ریزی استراتژیك تدوین استراتژی اجرای استراتژی، ارزیابی استراتژی اصطلاحات مهم در برنامه ریزی استراتژیك استراتژیست الگوی جامع مدیریت استراتژیك دامهای مدیریت استراتژیك استراتژی…

 • پاورپوینت آموزش تدریس حرف -ُو

  پاورپوینت آموزش تدریس حرف -ُو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس حرف -ُو به کودکان کلاس اول ابتدایی در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       این…

 • پاورپوینت حسابداری سرمايه گذاريها

  پاورپوینت حسابداری سرمايه گذاريها دانلود پاورپوینت حسابداری سرمايه گذاريها پاورپوینت حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت پاورپوینت حسابداری سرمایه گذاری بلند مدت پاورپوینت حسابداری سرمایه گذاری در اوراق قرضه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت حسابداری سرمايه گذاريها جهت رشته حسابداری…

 • طرح اختلاط بتن

  طرح اختلاط بتن دانلود مقاله طرح اختلاط دانلود مقاله اختلاط بتن دانلود مقاله تكنولوژی بتن دانلود مقالات رشته عمران دانلود مقاله طرح اختلاط بتن دانلود مقالات مهندسی عمران رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته عمران طرح اختلاط بتن  …

 • پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر

  پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر کلمات کلیدی : پرسشنامه سلامت اجتماعی محقق ساخته پرسشنامه سلامت اجتماعی کیز پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی پرسشنامه سلامت روانی اجتماعی دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز نمره گذاری پرسشنامه سلامت…

 • دانلود پاورپوینت الگوریتم فرا ابتکاری شبکه عصبی

  دانلود پاورپوینت الگوریتم فرا ابتکاری شبکه عصبی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت الگوریتم فرا ابتکاری شبکه عصبی جهت رشته مدیریت در 28 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       شبکه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی مبانی نظری سازگاری اجتماعی دانلود مبانی نظری سازگاری اجتماعی پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی ادبیات نظری سازگاری اجتماعی فصل دوم پایان نامه سازگاری اجتماعی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی ادبیات و مبانی…

 • پاورپوینت عوامل دخیل در حوادث ناشی از کار

  پاورپوینت عوامل دخیل در حوادث ناشی از کار رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت عوامل دخیل در حوادث ناشی از کار جهت رشته آموزشی در قالب 69 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • دانلود پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی

  دانلود پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی جهت رشته مدیریت در 22 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه‌گیری…

 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان پایان نامه erp پایان نامه پیاده سازی erp در بانک مراحل پیاده سازی erp پیاده سازی erp در سازمان پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در بانک…

 • پیشینه پژوهش و چارچوب نظری کمال گرایی

  پیشینه پژوهش و چارچوب نظری کمال گرایی فصل دوم پایان نامه کمال گرایی مبانی نظری کمال گرایی پیشینه تحقیق کمال گرایی پیشینه داخلی کمال گرایی پیشینه خارجی کمال گرایی پیشینه پژوهش کمال گرایی پیشینه نظری کمال گرایی ادبیات نظری کمال…

 • فرآیند بودجه بندی سرمایه ای با تاکید بر روشهای ارزیابی پروژه ها

  فرآیند بودجه بندی سرمایه ای با تاکید بر روشهای ارزیابی پروژه ها فرآیند بودجه بندی سرمایه ای ارزیابی پروژه روشهای ارزیابی پروژه ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری دانلود پاورپوینت فرآیند بودجه بندی سرمایه ای دانلود پاورپوینت ارزیابی پروژه دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت ارزیابی لرزه ای

  پاورپوینت ارزیابی لرزه ای پاورپوینت درمورد ارزیابی لرزه ای پاورپوینت ارزیابی پاورپوینت لرزه دانلود پاورپوینت ارزیابی لرزه ای رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ارزیابی لرزه ای جهت رشته عمران در قالب 27 اسلاید و با فرمت بصورت کامل و جامع…

 • دانلود تحقیق شخصیت و نظریه های آن با فرمت ورد

  دانلود تحقیق شخصیت و نظریه های آن با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی شخصیت با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد    …

 • پاورپوینت نشانه شناسی اختلالات روانی

  پاورپوینت نشانه شناسی اختلالات روانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نشانه شناسی اختلالات روانی جهت رشته ی روان شناسی در قالب 137 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

 • پاورپوینت سوگ در كودكان

  پاورپوینت سوگ در كودكان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سوگ در كودكان جهت رشته روانشناسی و روانپزشکی در قالب 15 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     سوگ چیست؟ وقایع ایجاد…

 • اندازه گـیری و پیش بینی تنش پسماند و آنالیز شکست در برخی از اتصالات جوشی و ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری و کاهش تنش پسماند و بروز شکست در یک اتصال

  اندازه گـیری و پیش بینی تنش پسماند و آنالیز شکست در برخی از اتصالات جوشی و ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری و کاهش تنش پسماند و بروز شکست در یک اتصال اندازه گـیری و پیش بینی تنش پسماند آنالیز شکست در…

 • دانلود پاورپوینت کتاب مدارهای منطقی دیجیتال از دکتر سپیدنام

  دانلود پاورپوینت کتاب مدارهای منطقی دیجیتال از دکتر سپیدنام پاورپوینت کتاب مدارهای منطقی دیجیتال دکتر سپیدنام پاورپوینت مدارهای منطقی چیست پاورپینت کتاب مدارهای منطقی موریس مانو پاورپوینت جزوه مدارهای منطقی کامپیوتر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کتاب مدارهای منطقی…

 • دانلود تحقیق روش یادگیری در حد تسلط با فرمت ورد

  دانلود تحقیق روش یادگیری در حد تسلط با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی روش یادگیری در حد تسلط با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • پاورپوینت آبنما

  پاورپوینت آبنما آبنما مقاله آبنما تحقیق آبنما پژوهش آبنما پروژه آبنما رفتن به سایت اصلی •جذابیت آب از دیگر عناصر موجود در پارك بیشتر است. آب‌نما عنصری است كه اگر در پارك‌ها خوب و كامل طراحی شود. تركیب مناسبی ایجاد…

 • تحلیل فقهی و قانونی جرم محاربه با تاکید بر قانون جدید

  تحلیل فقهی و قانونی جرم محاربه با تاکید بر قانون جدید محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392 محاربه در قانون مجازات اسلامی جدید مجازات محاربه چیست تعریف محاربه جرم محاربه ارکان جرم محاربه جرم محاربه در قانون جدید دانلود پایان…

 • پاورپوینت برسی تاثیر سر و صدا بر کارکنان فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

  پاورپوینت برسی تاثیر سر و صدا بر کارکنان فرودگاه شهید بهشتی اصفهان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت برسی تاثیر سر و صدا بر کارکنان فرودگاه شهید بهشتی اصفحان جهت رشته پزشکی در قالب 20اسلاید و با فرمت pptx بصورت…